You are here

พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายบริการวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ และประสานงาน WHO และ อาจารย์ ดร.นันทนิจ แวน กูลิค อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รุ่นที่ 21) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานพิธี ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562