You are here

การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีกับแหล่งฝึกปฏิบัติ

 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้มอบหมายให้ อาจารย์ กานต์ ฉลาดธัญญกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายคุณภาพ บริหารความเสี่ยง นโยบายและแผน พร้อมทั้งหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน และคณาจารย์ นำบันทึกความเข้าใจเสนอต่อแหล่งฝึกเพื่อพิจารณาลงนาม 3 สถาบันคือ 1) โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดย นายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2) โรงพยาบาลเสนา โดย นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา และ 3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมสักขีพยานแต่ละสถาบัน ซึ่งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติที่ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562