You are here

ปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบขีดเนคไท ประจำปีการศึกษา 2559

 

           โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โดยหน่วยกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบขีดเนคไท ประจำปีการศึกษา 2559 แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 229 คน โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ให้เกียรติเป็นประธาน ภายในงานมีการบรรยายและให้โอวาทเกี่ยวกับแนวทางการวางแผนในการใช้ชีวิตจากวิทยากรหลายท่าน อาทิ อาจารย์วาทิตต์ ดุริยอังกูร มาบรรยาย เรื่อง ก้าวต่อไปสู่วัยทำงาน อาจารย์ ดร.บัญญัติ บุญญา มาให้ความรู้เกี่ยวกับ นพลักษณ์ รู้เรา เข้าใจเขา กับความสุขในชีวิต และศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีหลายรุ่น มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง ความงดงามของครูศิษย์ ทั้งนี้มีคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีมอบดอกไม้ และทำพิธีบายศรีสู่ขวัญแด่บัณฑิตพยาบาล ณ ห้องประชุม 910 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

           ในการนี้ทางโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ผู้บริหารจากฝ่ายการพยาบาล และคณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก บริเวณ โถงชั้น 1 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2560