You are here

หน่วยกิจการนักศึกษา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการให้คำปรึกษา ระยะที่ 1 รู้จัก Depression” ครั้งที่ 2

     หน่วยกิจการนักศึกษา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการให้คำปรึกษา ระยะที่ 1 รู้จัก Depression” ครั้งที่ 2 โดยมี อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และนางสาวแกมแก้ว โบษกรนัฏ นักจิตวิทยา ศูนย์ให้คำปรึกษา จากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้อง 617 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี