You are here

ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหิดลเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2