You are here

งานมุทิตาจิตอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2562

 

           รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมงานมุทิตาจิตอาจารย์อาวุโสประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562
           โดยในครั้งนี้โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมีอาจารย์พยาบาลอาวุโสเข้ารับการแสดงมุฑิตาจิต จำนวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
           1.รองศาสตราจารย์สุจินต์ วิจิตรกาญจน์
           2.รองศาสตราจารย์สุนทรี ภานุทัต
           3.รองศาสตราจารย์บรรจง วรรณยิ่ง
           4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรณู พิพัฒนาภรณ์