You are here

โครงการทบทวนประเมินผลการทำงานในรอบปี 2561 และการวางแผนงานของสาขาวิชาการพยาบาลเด็กในปี 2562

 

           สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมโครงการทบทวนประเมินผลการทำงานในรอบปี 2561 และการวางแผนงานของสาขาวิชาการพยาบาลเด็กในปี 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี สันตติ หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อเป็นการวางแผนงานในพันธกิจด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัยและการพัฒนาอาจารย์ในการเรียนต่อและการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น ในปี 2562 เพื่อให้เกิดความรักในองค์กร และสร้างความผูกพันกันระหว่างอาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ณ โรงแรมแอทที บูทีค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2562