You are here

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา มั่นคง เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 72 ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

           รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา มั่นคง ผู้แทนสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ด้านวารสารและตำรา เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 72 (World Health Assembly: WHA72) ณ สำนักงานสหประชาชาติ (Palais des Nations) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 20 – 28 พฤษภาคม 2562