You are here

แบบฟอร์มเอกสารปริญญาโท

 

AS-3-10 คำร้องทั่วไป   TH | EN
AS-3-15 ขอขยายเวลาศึกษาต่อ   TH | EN
IR 03 REQUEST FORM FOR VISA EXTENSION   TH | EN
ตม.๔๗ แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วัน ของบุคคลต่างด้าว   TH | EN
ตม.๗ คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป   TH | EN
ตม.๘ คําขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก   TH | EN
บฑ.14 Grade Report / Transcript
สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน / นักศึกษาที่กำลังอยู่ในระหว่างรอการอนุมัติปริญญาจากสภา ม.มหิดล / ผู้ที่สำเร็จการศึกษาต้องการขอบันทึกผลการศึกษา ฉบับภาษาไทย
  TH | EN
บฑ.16 A คำร้องขอหนังสือรับรอง
รับรองการลงทะเบียนและการสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่ขอลงทะเบียนบางรายวิชา ต้องการขอหนังสือรับรองการลงทะเบียนการชำระค่าลงทะเบียนและหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาไทย
  TH | EN
บฑ.16 B คำร้องขอหนังสือรับรอง
รับรองการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ การสอบและการส่งรูปเล่มสำหรับการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาไทย หัวข้อเรื่องเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ ผลการสอบวิทยานิพนธ์และรับรองว่ากำลังรอสภา ม.มหิดล อนุมัติปริญญา
  TH | EN
บฑ.18 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล / คำนำหน้านาม / ยศ / ที่อยู่
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลประวัติส่วนตัว
  TH | EN
บฑ.23 ขอหนังสือรับรองการเข้าเป็นนักศึกษา
สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาใหม่ที่ต้องการใช้เอกสารการรับรอง ว่าบัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ในการขอลาศึกษาต่อ หรือขอรับทุนต่างๆ
  TH | EN
บฑ.24 คำร้องขอหนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน ณ ต้นสังกัด
สำหรับนักศึกษาที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ลาศึกษาต่อ ต้องการให้บัณฑิตวิทยาลัยทำหนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน ณ ต้นสังกัดเดิม (บัณฑิตวิทยาลัยจะส่งตัวนักศึกษากลับต้นสังกัดเฉพาะกรณี
1.สำเร็จการศึกษา
2.พ้นสภาพ)
  TH | EN
บฑ.25 คำร้องขอขยายเวลาการลาศึกษาต่อ
สำหรับนักศึกษาที่เป็นข้าราชการ ซึ่งครบกำหนดการลาศึกษาแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ต้องการขอให้บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งไปยังต้นสังกัด เพื่อขอขยายเวลาการขอลาศึกษาต่อ
  TH | EN
บฑ.29 ขอไปศึกษาชมกิจการ/ขอไปฝึกปฏิบัติงาน
กรณีที่ต้องการให้บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาไปศึกษาชมกิจการ/ขอไปฝึกปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานต่างๆ
  TH | EN
บฑ.31 เชิญอาจารย์จากภายนอกเป็นอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชา
* สำหรับหลักสูตร
  TH | EN

 

AS-3-04 การลงทะเบียนศึกษาบางรายวิชาของบุคลลภายนอก   TH | EN
AS-3-05 ขอคืนเงินค่าหน่วยกิต   TH | EN
AS-3-06 Request to register after Registration Deadline   TH | EN
AS-3-07 คําร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา   TH | EN
AS-3-08 ขอลงทะเบียนต่างสถาบัน/ต่างคณะ (ที่ไม่ได้สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย)   TH | EN
AS-3-09 ขอลาพักการศึกษา/ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา   TH | EN
AS-3-12 Examination Grades   TH | EN
AS-3-13 To Change The "I" Grade   TH | EN
AS-3-14 ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา   TH | EN
บฑ.10 รายงานตัวเป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
แบบฟอร์มรายงานตัวเข้าศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล - นักศึกษาแจ้งยืนยันเข้าศึกษาในหลักสูตรที่สมัครเข้าสอบคัดเลือก
  TH | EN
บฑ.11 A ระเบียบประวัตินักศึกษา
ระเบียบประวัตินักศึกษา - นักศึกษาตรวจสอบและรับรองข้อมูลประวัติของตนเอง
  TH | EN
บฑ.46 แบบประเมินรายวิชา   TH | EN

 

บฑ.1 การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - เมื่อสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ผ่านแล้ว ให้เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย มีคำสั่งแต่งตั้ง
  TH | EN
บฑ.2 กำหนดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ สำหรับนักศึกษาที่ได้ทำการศึกษาวิจัย และเขียนวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้นแล้ว มีความพร้อมที่จะเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ จึงขอกำหนดวันสอบและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง (ส่ง บฑ.2 ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 15 วัน)
  TH | EN
บฑ.26 ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่านักศึกษา ได้ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ และแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอจบการศึกษา
  TH | EN
บฑ.27 กำหนดการสอบประมวลความรู้ และคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแผน ข. - สำหรับนักศึกษาแผน ข. ที่ปฏิบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ที่แต่ละหลักสูตรกำหนด และขอสอบประมวลความรู้ต่อหลักสูตร เมื่อหลักสูตรเห็นชอบจะเสนอคณะกรรมการสอบ/และกำหนดการสอบ เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง (ส่ง บฑ.27 ก่อนวันสอบ 15 วัน)
  TH | EN
บฑ.28 ขอเก็บข้อมูล
ขอเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หากนักศึกษาจำเป็นต้องไปขอเก็บข้อมูล ที่หน่วยงานใด ให้ใช้ บฑ.28 ขอให้บัณฑิตวิทยาลัย ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานนั้น (ส่ง บฑ.28 ก่อนกำหนดขอเก็บข้อมูล 10 วัน)
  TH | EN
บฑ.3 ผลสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ผลการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - สำหรับแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันหลังจากวันสอบ
  TH | EN
บฑ.30 ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
ขอให้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย - ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หากเครื่องมีวิจัยของนักศึกษาจำเป็น ต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ให้ใช้ บฑ.30 นี้ สำหรับให้บัณฑิตวิทยาลัย ออกหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
  TH | EN
บฑ.33 ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - สำหรับแจ้งผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 15 วัน หลังจากวันสอบ
  TH | EN
บฑ.35 กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ และคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) - สำหรับนักศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต จะต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอวิทยานิพนธ์ (ส่ง บฑ.35 ก่อนวันสอบ 15 วัน)
  TH | EN
บฑ.36 ผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
ผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแผน ข. - สำหรับแจ้งผลการสอบประมวลความรู้ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันหลังจากวันสอบ (บัณฑิตวิทยาลัยต้องได้รับผลการสอบประมวลความรู้จากหลักสูตรก่อนที่จะพิจารณาอนุญาติให้นักศึกษาแผน ข. สอบสารนิพนธ์ได้)
  TH | EN
บฑ.37 ผลการแก้ไข การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์   TH | EN
บฑ.38 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) - สำหรับแจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วัน หลังจากวันสอบ
  TH | EN
บฑ.39 กำหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานินพธ์/สารนิพนธ์
การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์แล้ว ให้เสนอรายนามคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และกำหนดสอบเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง (ส่ง บฑ.39 ก่อนวันสอบ 15 วัน)
  TH | EN
บฑ.4 ผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - สำหรับแจ้งผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย (กรณีที่ นักศึกษาได้สอบไปแล้วและผลการสอบ ปรากฏผลผ่านโดยมีเงื่อนไข หรือสอบไม่ผ่าน)
  TH | EN
บฑ.40 การเผยแพร่ Abstract ทาง Internet
แจ้งความประสงค์ขอเผยแพร่ บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ (Abstract) ทาง Internet - สำหรับให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์ ขอเผยแพร่ หรือไม่ต้องการเผยแพร่ Abstract ทาง Internet
  TH | EN
บฑ.42 แบบฟอร์มการรายงานผลและประเมินผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
นักศึกษาที่ลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องรายงานการทำวิทยานิพนธ์ที่ดำเนินในแต่ละภาคการศึกษาต่อประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับการประเมินผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์แต่ละภาคการศึกษา
  TH | EN
บฑ.44 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์   TH | EN
บฑ.48 การขอขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก   TH | EN
บฑ.49 การขอเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์   TH | EN
บฑ.5 การเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขออนุมัติปริญญาให้นักศึกษา
การเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการขออนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษา - สำหรับนักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ "ผ่าน" และได้จัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ และแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ส่งต่อบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งปฏิบัติตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาอื่นๆ อย่างครบถ้วนแล้ว ประธารคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรจะเสนอขออนุมัติให้ปริญญาให้แก่นักศึกษา
  TH | EN
บฑ.50 Turnitin Originality Report   TH | EN

 

GR.SS.01 ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน   TH | EN
GR.SS.02 แบบเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน   TH | EN
GR.SS.03 แบบเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับบทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย   TH | EN
GR.SS.04 แบบเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับทุนสนับสนุนผู้ช่วยนักศึกษา   TH | EN
GR.SS.05 ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ   TH | EN
GR.SS.06 ใบสมัครขอทุนยืม   TH | EN
GR.SS.07 Neighboring Countries Graduate Student Scholarships   TH | EN
GR.SS.08 ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท-เอก   TH | EN
GR.SS.09 ใบสมัครขอรับรางวัลเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์   TH | EN
GR.SS.10 ใบสมัครขอรับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม   TH | EN
GR.SS.11.1 ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท,ปริญญาเอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ   TH | EN
GR.SS.12 Application Form for Research Assistantships   TH | EN
GR.SS.12.1 Progressive Report For the student who got support from RA (Research Assistantship) scholarship   TH | EN
GR.T.01 แบบแสดงรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าของนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ”   TH | EN
บฑ.ผพ.1 แบบขอรับทุนอุดหนุนในการพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษาไปเสนอผลต่างประเทศ   TH | EN
บฑ.ผพ.2 แบบสรุปผลการเสนอผลงานทางวิชาการ ผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนในการพัฒนาคณาจารย์ บัณฑิตศึกษาไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ   TH | EN

 

  ใบรับรองการเป็นที่ปรึกษา หรือผู้ร่วมวิจัย   TH
IRB แบบฟอร์มนำส่งโครงการสำหรับนักศึกษาปริญญาโท   TH