You are here

เกณฑ์ ก.พ.อ.

 
 
# รายการ ดาวน์โหลด
1 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์)