You are here

ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเรียน

 
 
# รายการ ดาวน์โหลด
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ
2 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ(ม.ม.๐๐๓/๑)
3 แบบฟอร์มขออนุมัติการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
4 ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติในขอตำแหน่งทางวิชาการ
5 คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (2562)
6 แบบคำขอตำแหน่งทางวิชาการ (2562)
7 ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (2562)
8 เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (2562)