You are here

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ ประจำปี 2562

ประกาศ
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ ประจำปี 2562

 

          โรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์
ในช่วงปิดภาคการเรียนที่ 2 (ประมาณระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2562) ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

1. ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครทุน
2. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการสมัคร 2562
3. ดาวน์โหลด The Student Exchange Program Essay Template
4. ดาวน์โหลด คำร้องขออนุมัติสมัครสอบคัดเลือก 2562

 

กรุณาติดต่อที่ คุณเขมรัฐ พงษ์โสภณ โทร. 02-201-2012