You are here

ประกาศโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ ประจำปี 2563

ประกาศโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ ประจำปี 2563

          โรงเรียนพยาบาล มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ในช่วงปิดภาคการเรียนที่ 2 ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อหน่วยวิเทศสัมพันธ์ที่เบอร์ 2012 หรือ 0-2201-2012

1. ประกาศรับสมัคร
2. ดาวน์โหลดใบสมัคร
3. ดาวน์โหลดเอกสารเขียนเรียงความ
4. ดาวน์โหลดแบบสอบถาม