You are here

ประกาศรายนามนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายนามนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยน
กับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)

    

                ตามที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้ประกาศแจ้งรายนามนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 แต่เนื่องจากมีนักศึกษา 1 ท่านที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยน ณ School of Nursing, Universitas Gadjah Mada, Indonesia ระหว่างวันที่ 9 – 22 มิถุนายน 2562 ขอสละสิทธิ์ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการสอบคัดเลือกนักศึกษาไปศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ จึงได้พิจารณาให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไป ได้รับทุนดังกล่าวแทน ได้แก่

น.ส.ชนนิกานต์ อยู่สุข

                ขอให้นักศึกษาผู้มีรายนามดังกล่าว มารับเอกสาร และลงชื่อยืนยันการรับทุน ณ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562

กรุณาติดต่อที่ คุณเขมรัฐ พงษ์โสภณ โทร. 02-201-2012