You are here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์
เพื่อรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ ประจำปี 2562

 

          ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ ประจำปี 2562
สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 504 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
และ วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 505 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ดาวน์โหลดแบบสอบถาม สำหรับนักศึกษาผู้เข้าสัมภาษณ์

 

กรุณาติดต่อที่ คุณเขมรัฐ พงษ์โสภณ โทร. 02-201-2012