You are here

ประกาศ!!! แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหมดเขตรับสมัครและแจ้งวันสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ ประจำปี 2561

ประกาศ!!!
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหมดเขตรับสมัครและแจ้งวันสอบสัมภาษณ์นักศึกษา
เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ ประจำปี 2561

          ตามที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เรื่องรับสมัครนักศึกษาพยาบาลเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ ประจำปี 2561 ในการนี้โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอเปลี่ยนแปลงวันหมดเขตการรับสมัคร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้

 

กรุณาติดต่อที่ นายเขมรัฐ พงษ์โสภณ โทร. 02-201-2012