You are here

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
ประจำปีการศึกษา 2563

          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางการพยาบาลระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาการพยาบาลหรือพยาบาลวิชาชีพ เข้าอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้

1. ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร
2. ดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม