You are here

ตำราวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ประกาศ คำสั่ง ตำรา
# รายการ ดาวน์โหลด
1 จดหมายเสนอขออนุมัติทุนสนับสนุนการเขียนและผลิตตำรา/หนังสือทางวิชาการ
2 แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเขียนและผลิตตำรา/หนังสือทางวิชาการ/หนังสือสุขภาพเพื่อประชาชน
# รายการ ดาวน์โหลด
1 หลักเกณฑ์การจัดสรรผลตอบแทนจากการจำหน่ายตำรา/หนังสือทางวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2 หลักเกณฑ์การยืม/คืนเงินเพื่อจัดพิมพ์ตำรา/หนังสือทางวิชาการ โครงการตำราโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
3 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่อาจารย์พยาบาลที่ผลิตตำรา/หนังสือทางวิชาการพยาบาลรามาธิบดีที่มีคุณภาพ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด การสั่งซื้อได้ที่
นางสาวฤทัยรัตน์ ผ่องทิพย์
โทร.02-201-0513
e-mail : nannaraknaja@hotmail.com

ใบสั่งซื้อตำรา