You are here

ภาคผนวก ก คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์

 
(๑) หมวดวิชาแกน

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)

 
รมพย ๖๐๐ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและการใช้ผลการวิจัย ๓(๓-๐-๖)
RANS 600 Research Methodology and Research Utilization  
 

     การวิจัยทางการพยาบาล แนวคิดในการวิจัย กระบวนการวิจัย จริยธรรมการวิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล การสังเคราะห์ความรู้ การใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล การประเมินคุณภาพงานวิจัย การเขียนโครงการและรายงานวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การสืบค้นข้อมูล การพัฒนาโครงร่างวิจัย

     Nursing research; research concept; research process; research ethics; research designs; research instrument and quality of instrument; data collection; data analysis; discussion; knowledge synthesis; nursing research utilization; evaluation of research quality; writing research project and report; qualitative research; literature search; research proposal development


 
รมพย ๖๐๓ สถิติ ๒(๑-๒-๓)
RANS 603 Statistics  
 

          สถิติบรรยาย สถิติอ้างอิง การทดสอบค่าซี การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการถดถอย และการทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

     Descriptive and inferential statistics: Z-test, t-test, analysis of variance (ANOVA), analysis of covariance (ANCOVA), correlation, regression, and Chi-square test; data analysis by using computer program


 
รมพย ๖๖๒ มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ๒(๒-๐-๔)
RANS 662 Theoretical Foundation in Advanced Nursing Practice  
 

          พัฒนาการของศาสตร์สาขาการพยาบาล มโนทัศน์ทางการพยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาลและทฤษฎีที่เลือกสรรจากศาสตร์สาขาอื่นในกลุ่มความเครียดและการปรับตัว พฤติกรรมสุขภาพ การดูแลตนเอง สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และครอบครัว การวิเคราะห์และประเมินทฤษฎีที่เลือกสรร

     Evolution of knowledge development in nursing science; major concepts of nursing science; nursing theories and selected theories of other disciplines related to nursing about stress and coping, health behavior and self-care, interpersonal relationships, and family; analysis and evaluation of selected theories


 
รมพย ๖๖๓ นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล ๒(๒-๐-๔)
RANS 663 Health Policy and Nursing Leadership  
 

          แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำ กลยุทธ์ที่สำคัญของผู้นำ นโยบายสุขภาพ กระบวนการพัฒนานโยบายสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล บทบาทของผู้นำการพยาบาลต่อการพัฒนาและนำนโยบายสุขภาพสู่การปฏิบัติ

     Concepts and theories of leadership; leadership strategies; health policy and health policy development; health care system; health economics; ethical considerations and legal issues related to nursing profession; role of nurse leaders in health policy development and implementation

 
(๒) หมวดวิชาบังคับ
 
รมพผ ๕๐๑ วิทยาการอนามัยเจริญพันธุ์ ๓(๓-๐-๖)
RANM 501 Reproductive Health Science  
 

          ชีววิทยาการเจริญพันธุ์ ฮอร์โมนของการเจริญพันธุ์ พันธุกรรมและงานอนามัยเจริญพันธุ์ พยาธิสรีรวิทยาของการตั้งครรภ์ที่มีภาวะผิดปกติ เทคโนโลยีทางการแพทย์ในงานสูติศาสตร์ เภสัชวิทยาของยาที่ใช้ในงานอนามัยเจริญพันธุ์

     Reproductive biology; reproductive hormones; genetics and reproductive health care; pathophysiology of pregnancy with complication; medical technologies in obstetric care; pharmacology of drugs used in reproductive health care


 
รมพผ ๕๐๒ การประเมินสุขภาพขั้นสูงสำหรับผดุงครรภ์ ๒(๒-๐-๔)
RANM 502 Advanced Health Assessment for Midwifery  
 

          หลักการตรวจร่างกายวัยผู้ใหญ่ การซักประวัติสุขภาพ การบันทึกผลการตรวจร่างกาย การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ การประเมินสุขภาพคู่สมรสก่อนตั้งครรภ์ สตรีระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ การประเมินสุขภาพทารกแรกเกิด และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

     Principles of physical examination in adults, history taking and recording, laboratory interpretation, health assessment of a couple before conception, health assessment of pregnant, parturient, and postpartum mother, fetal health assessment, health assessment of a newborn, and screening of cervical cancer by Pap’s smear


 
รมพผ ๕๐๓ การผดุงครรภ์ ๑ ๒(๒-๐-๔)
RANM 503 Midwifery I  
 

          การผดุงครรภ์ นโยบายสุขภาพระดับชาติและนานาชาติเกี่ยวกับงานอนามัยเจริญพันธุ์ ภาวะสุขภาพทางเพศ การเชื่อมโยงศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ วิทยาการอนามัยเจริญพันธุ์ และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดูแลสตรีวัยเจริญพันธุ์และครอบครัวระยะมีบุตร การดูแลแบบองค์รวม ต่อเนื่อง และผู้ใช้บริการมีส่วนร่วม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

     Midwifery; global and national health policies in reproductive health care; sexual health; integration of nursing science, midwifery knowledge, reproductive health science, and other related science in providing care for childbearing women and families; holistic care, continuing care and client participation within legal scope, ethics, and professional code of ethics


 
รมพผ ๕๐๔ การผดุงครรภ์ ๒ ๒(๒-๐-๔)
RANM 504 Midwifery II  
 

          การเชื่อมโยงศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ วิทยาการอนามัยเจริญพันธุ์ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลสตรีวัยเจริญพันธุ์และครอบครัวระยะมีบุตรที่มีภาวะเสี่ยงสูงหรือมีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ที่พบบ่อย การดูแลในภาวะวิกฤต ภาวะฉุกเฉิน การดูแลแบบองค์รวม ต่อเนื่อง และผู้ใช้บริการมีส่วนร่วม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

     Integration of nursing science, midwifery knowledge, and other related science in providing care for childbearing women and families with high-risk or pregnancy with mostly complications; critical and emergency situation; holistic care, continuing care and client participation within legal scope, ethics, and professional code of ethics


 
รมพผ ๕๐๕ ปฏิบัติการผดุงครรภ์ ๓(๐-๑๒-๓)
RANM 505 Midwifery Practicum  
 

          ปฏิบัติการผดุงครรภ์ในการประเมินภาวะสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันภาวะเสี่ยง ให้การดูแลสุขภาพ สตรีวัยเจริญพันธุ์และครอบครัวระยะมีบุตร ในภาวะการตั้งครรภ์ปกติและการตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย โดยเชื่อมโยงความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผลงานวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยตระหนักถึงขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

     Midwifery practice to assess and promote health, prevent risk and provide care for childbearing women and families with normal pregnancy, and pregnancy with complications by integrating nursing science, midwifery knowledge, other related sciences, research results and evidence based within legal scope, ethics, and professional code of ethics

 
(๓) หมวดวิชาเลือก
รมพย ๕๖๑ การแพทย์ทางเลือกและการบำบัดเสริมทางการพยาบาล ๓(๓-๐-๖)
RANS 561 Alternative Medicine and Complementary Therapy in Nursing  
 

          แนวคิดการบำบัดเสริมและการแพทย์ทางเลือก แนวคิดจิตประสาทภูมิคุ้มกันและการแพทย์ทางเลือก ทฤษฎีไคน์แมน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ การใช้สุคนธบำบัด การใช้พลังบำบัด การสะกดจิต การฝึกสมาธิ การนวดกดจุดฝ่ามือ การนวดกดจุดฝ่าเท้า การนวดเด็ก การนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ โยคะ การใช้ผลวิจัยในการบำบัดเสริม และการแพทย์ทางเลือก

     Concepts of complementary therapy and alternative medicine, psychoneuroimmunology and alternative medicine; Kleinman’s Explanatory Model; cultural diversity in health care, aromatherapy; energy healing and biofeedback; hypnotherapy; meditation; hand reflexology; foot reflexology; baby massage; Thai traditional massage for health promotion; yoga; research utilization in complementary therapy and alternative


 
รมพย ๕๖๒ แนวคิดการพยาบาลดูแลสุขภาพที่บ้าน ๓(๓-๐-๖)
RANS 562 Concept of Home Health Care Nursing  
 

          แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน การวางแผนการพยาบาลแบบองค์รวมสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน องค์ประกอบสำคัญในการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน การใช้ระบบผู้จัดการรายกรณีในการดูแลอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้าน แนวคิดการดูแลแบบประคับประคอง และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน การประเมินผลลัพธ์และการประกันคุณภาพการดูแลอย่างต่อเนื่องที่บ้าน

     Concepts and theory of home health care nursing; holistic nursing care plan for patients and family at home; critical component of home care; case manager for continuing care from hospital to home; concept of palliative care and end of life care at home: outcome evaluation and quality assurance of continuing care at home


 
รมพย ๕๖๔ การสอนในคลินิก ๓(๒-๔-๕)
RANS 564 Teaching in Clinical Setting  
 

          ทฤษฎีการเรียนการสอน แนวคิดและหลักการสอนทางคลินิก บทบาทครูคลินิก คุณธรรมของครูคลินิก หลักการกำหนดวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและการเขียนวัตถุประสงค์การสอนทางคลินิก รูปแบบและกลวิธีการสอนทางคลินิก การประเมินผลทางคลินิก หลักการและการฝึกสอนจุลภาค การเขียนแผนการสอน การฝึกปฏิบัติการสอนในคลินิก

     Teaching and learning theories; concepts and principles of clinical teaching; clinical teacher roles; ethics of clinical teacher; principles of educational and clinical learning objectives; models of clinical teaching and teaching strategies; clinical evaluation, principles of microteaching and microteaching practicum; clinical lesson plan development; clinical teaching practicum


 
รมพย ๕๔๒ แนวคิด และการพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ๓(๑-๘-๔)
RANS 542 Concept and Role Development of Advanced Practice Nurse  
 

          แนวคิดการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง บทบาทขององค์กรวิชาชีพพยาบาลกับการพัฒนาบทบาทการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ประวัติและวิวัฒนาการการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การขยายขอบเขตการปฏิบัติการพยาบาล การพัฒนาสมรรถนะในบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การใช้ผลงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์และความคุ้มทุน คุณภาพการบริการกับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จของการพัฒนาและการใช้ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การพัฒนานวัตกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสุขภาพระดับบุคคล กลุ่มประชากรและระบบการบริการ

     Conceptualization of advanced practice nursing; role of professional nurse organization and role development of advanced practice nurse(APN); historical perspective and evolution of advanced practice nursing; role expansion of APN; APN competencies development; implement research and evidence based, cost effectiveness, and health care quality related to advanced practice nursing; factors facilitating succession of APN’s role development and implementation ; an innovation development to improve quality of target individual, group, and health care system


 
รมพย ๖๘๑ การบริหารทางการพยาบาล ๓(๒-๔-๕)
RANS 681 Nursing Administration  
 

          ทฤษฎีการบริหาร กลยุทธ์การบริหาร กระบวนการบริหารและประเด็นจริยธรรม วิเคราะห์การบริหารองค์กร บทบาทผู้บริหาร วิเคราะห์สถานการณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพ

     Theory of administration; administrative strategy; administrative process and ethical issue; analysis of organizational administration; role of administrator; incident analysis; quality improvement project


 
รมพย ๖๘๘ เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล ๓(๒-๒-๕)
RANS 688 Technology and Management of Nursing Information  
 

          ความหมาย และความสำคัญของพยาบาลสารสนเทศ ภาษาการพยาบาล ระบบ จำแนกการพยาบาล หลักการและการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาความรู้ทางการพยาบาล การวิจัย การศึกษา และการบริการพยาบาล ประเด็นแนวโน้มเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพโดยรวมและการพยาบาล

     Definition and significance of nursing informatics; nursing language; nursing classification system; principle and application of information technology and computer in nursing knowledge development, research, education and nursing service development; issues and trend in technology related to health service system and nursing


รมพย ๖๘๘ เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล ๓(๒-๒-๕)
RANS 688 Technology and Management of Nursing Information  
 

          ความหมาย และความสำคัญของพยาบาลสารสนเทศ ภาษาการพยาบาล ระบบ จำแนกการพยาบาล หลักการและการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาความรู้ทางการพยาบาล การวิจัย การศึกษา และการบริการพยาบาล ประเด็นแนวโน้มเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพโดยรวมและการพยาบาล

     Definition and significance of nursing informatics; nursing language; nursing classification system; principle and application of information technology and computer in nursing knowledge development, research, education and nursing service development; issues and trend in technology related to health service system and nursing


 
รมพย ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒(๐-๓๖-๐)
RANS 698 Thesis  
 

          การกำหนดหัวข้อวิจัยทางการพยาบาล การดำเนินการวิจัย การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและการอภิปรายผล จริยธรรมการวิจัย และการนำผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ การนำเสนอรายงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานหรือเสนอในที่ประชุมวิชาการ จริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

     Identifying nursing research proposal, conducting research, data collection, interpreting and discussing, ethic of research, research writing, research presentation and publishing in standard journal of academic publication or presenting on the academic conference, ethics of academic presenting