Language:

You are here

ภาคผนวก ก คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

 
(๑) หมวดวิชาแกน

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)

 
รมพย ๖๐๐ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและการใช้ผลการวิจัย ๓(๓-๐-๖)
RANS 600 Research Methodology and Research Utilization  
 

     การวิจัยทางการพยาบาล แนวคิดในการวิจัย กระบวนการวิจัย จริยธรรมการวิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล การสังเคราะห์ความรู้ การใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล การประเมินคุณภาพงานวิจัย การเขียนโครงการและรายงานวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การสืบค้นข้อมูล การพัฒนาโครงร่างวิจัย

     Nursing research; research concept; research process; research ethics; research designs; research instrument and quality of instrument; data collection; data analysis; discussion; knowledge synthesis; nursing research utilization; evaluation of research quality; writing research project and report; qualitative research; literature search; research proposal development


 
รมพย ๖๐๓ สถิติ ๒(๑-๒-๓)
RANS 603 Statistics  
 

          สถิติบรรยาย สถิติอ้างอิง การทดสอบค่าซี การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการถดถอย และการทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

     Descriptive and inferential statistics: Z-test, t-test, analysis of variance (ANOVA), analysis of covariance (ANCOVA), correlation, regression, and Chi-square test; data analysis by using computer program


 
รมพย ๖๖๒ มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ๒(๒-๐-๔)
RANS 662 Theoretical Foundation in Advanced Nursing Practice  
 

          พัฒนาการของศาสตร์สาขาการพยาบาล มโนทัศน์ทางการพยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาลและทฤษฎีที่เลือกสรรจากศาสตร์สาขาอื่นในกลุ่มความเครียดและการปรับตัว พฤติกรรมสุขภาพ การดูแลตนเอง สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และครอบครัว การวิเคราะห์และประเมินทฤษฎีที่เลือกสรร

     Evolution of knowledge development in nursing science; major concepts of nursing science; nursing theories and selected theories of other disciplines related to nursing about stress and coping, health behavior and self-care, interpersonal relationships, and family; analysis and evaluation of selected theories


 
รมพย ๖๖๓ นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล ๒(๒-๐-๔)
RANS 663 Health Policy and Nursing Leadership  
 

          แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำ กลยุทธ์ที่สำคัญของผู้นำ นโยบายสุขภาพ กระบวนการพัฒนานโยบายสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล บทบาทของผู้นำการพยาบาลต่อการพัฒนาและนำนโยบายสุขภาพสู่การปฏิบัติ

     Concepts and theories of leadership; leadership strategies; health policy and health policy development; health care system; health economics; ethical considerations and legal issues related to nursing profession; role of nurse leaders in health policy development and implementation

 
(๒) หมวดวิชาบังคับ
 
รมพด ๕๐๑ การประเมินสุขภาพเด็กขั้นสูง ๒(๑-๒-๓)
RAPN 501 Advanced Pediatric Health Assessment  
 

          การประเมินภาวะสุขภาพเด็ก การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การประเมินการ เจริญเติบโตและพัฒนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ การแปลผลจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เบื้องต้น ผลบันทึกการตรวจร่างกาย การคัดกรองเด็กที่มีสุขภาพเปลี่ยนแปลง จริยธรรมในการประเมิน

     Health assessment for children; history taking; physical examination; growth and development assessment; nutritional assessment; basic laboratory test interpretation; documentation of findings; screening of children with health deviations; ethics in health assessment


 
รมพด ๕๑๒ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ๓(๓-๐-๖)
RAPN 512 Health Science  
 

          ชีววิทยาของเซลล์และการรักษาสมดุลภายในเซลล์โครงสร้างและการแสดงออกทาง พันธุกรรม การผันแปรทางพันธุกรรมของมนุษย์ กลไกการเกิดมะเร็ง ระบบภูมิคุ้มกันและการควบคุม การเชื่อมโยงระหว่างจิต ประสาท และภูมิคุ้มกัน การควบคุมการทํางานของระบบหัวใจและการไหลเวียน เลือด ระบบหายใจ ระบบไต ระบบเลือด ระบบทางเดินอาหารและตับ ระบบต่อมไร้ท่อและการเผาผลาญ ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ ระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง เภสัชจลศาสตร์เภสัชพลศาสตร์เภสัชพันธุ ศาสตร์กลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่างๆของร่างกาย และพิษวิทยา

     Cell biology and homeostasis; Human genetics; genetics mutation; carcinogenesis; psychoneuroimmunology; regulation of cardiac and circulation system; regulation of respiratory system; regulation of renal system; regulation of hematologic system; regulation of Gastrointestinal-Hepatobiliary and pancreatic system; regulation of endocrine system and metabolism; regulation of nervous system; regulation of reproductive system; regulation of musculoskeletal system; pharmacokinetics; pharmacodynamics; pharmacogenetics; drugs affecting body systems; toxicology and poison


 
รมพด ๕๑๓ การพยาบาลสุขภาพเด็กดีและกลุ่มเสี่ยง ๒(๒-๐-๔)
RAPN 513 Child Health Nursing of Well Child and Risk Groups  
 

          สถานการณ์สุขภาพเด็กและนโยบายสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎีและหลักฐานงานวิจัยที่ เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก ระบบครอบครัว การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การลดภาวะเสี่ยงต่อ ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมในเด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงวัยรุ่นที่มีสุขภาพดีและครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างบิดามารดาและบุตร การดูแลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ประเด็นปัญหาสุขภาพ เฉียบพลันที่พบบ่อยในเด็ก การประเมินและจัดการความปวด ประเด็นทางจริยธรรม กฎหมาย และสิทธิ เด็ก

     Pediatric health conditions and health policies; concepts, theories and research related to child development; family system; health promotion; illness prevention; risk reduction in well children from the newborn period through adolescence and their families; attachment and bonding between children and parents; family centered care; common and acute health problems issues; pain assessment and management; ethical, legal and children’ rights issues


 
รมพด ๕๑๔ การพยาบาลเด็กป่วยวิกฤตและเรื้อรัง ๒(๒-๐-๔)
RAPN 514 Pediatric Critical and Chronic Care Nursing  
 

          แนวคิด ทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยในภาวะเรื้อรังและ วิกฤต ผลกระทบของความเจ็บป่วยเรื้อรังและวิกฤต การตอบสนองและการปรับตัวต่อการเจ็บป่วยของ เด็กและครอบครัว ปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนของระบบต่างๆ ในร่างกาย นวัตกรรมและเทคโนโลยีการรักษา การบําบัดทางการพยาบาล การจัดการอาการ การดูแลตนเอง การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และการดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้าย

     Concepts, theories and evidence-based researches related to chronic and critical illness; impact of chronic and critical illness and response of children and their families; complex health problems involving multiple body systems; medical technology and innovation of nursing therapeutics; symptom management; self-care; home and continuing care; and end-of-life care


 
รมพด ๕๑๕ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๓(๐-๑๒-๓)
RAPN 515 Nursing Practicum of Children and Adolescents  
 

          ปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลอย่างเป็นองค์รวมแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่น ที่มีสุขภาพดี และมีภาวะเสี่ยง เจ็บป่วยเฉียบพลัน เรื้อรัง วิกฤตและเฉียบพลันที่คลินิกสุขภาพเด็กดีหน่วยบําบัดพิเศษ หอผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เฉียบพลันและการดูแลที่บ้าน ใช้วิจารณญาณทางคลินิกในการบูรณาการทฤษฎีการ พยาบาล ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นปัจจุบัน หลักฐานเชิงประจักษ์ผลการวิจัย หลักจริยธรรม ประเมินและ วินิจฉัยปัญหาสุขภาพที่สําคัญของเด็กและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ตัดสินใจทางคลินิกอย่างเหมาะสม สอน ให้คําปรึกษาทางสุขภาพและฝึกทักษะทางคลินิกแก่เด็กสุขภาพดีเจ็บป่วยและครอบครัว มุ่งเน้นผลลัพธ์ ทางด้านสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว การประสานความร่วมมือกับครอบครัวและทีมสุขภาพ

     with acute, chronic, and critical conditions and their families in a variety of settings: well child clinic, acute/critical and long-term inpatient settings and home care; clinical judgement in integrating theoretical knowledge from nursing and other recent disciplines, research-based evidences, ethics; advanced health assessment of children and their families and diagnostic reasoning; clinical decision-making; providing health education and counseling, clinical skills for well and ill children and their families; focusing on short and long-term health outcomes; collaborating with family and health care team

 
(๓) หมวดวิชาเลือก
รมพย ๕๖๒ แนวคิดการพยาบาลดูแลสุขภาพที่บ้าน ๓(๓-๐-๖)
RANS 562 Concept of Home Health Care Nursing  
 

          แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน การวางแผนการพยาบาลแบบองค์รวมสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน องค์ประกอบสำคัญในการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน การใช้ระบบผู้จัดการรายกรณีในการดูแลอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้าน แนวคิดการดูแลแบบประคับประคอง และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน การประเมินผลลัพธ์และการประกันคุณภาพการดูแลอย่างต่อเนื่องที่บ้าน

     Concepts and theory of home health care nursing; holistic nursing care plan for patients and family at home; critical component of home care; case manager for continuing care from hospital to home; concept of palliative care and end of life care at home: outcome evaluation and quality assurance of continuing care at home


 
รมพย ๕๖๑ การแพทย์ทางเลือกและการบำบัดเสริมทางการพยาบาล ๓(๓-๐-๖)
RANS 561 Alternative Medicine and Complementary Therapy in Nursing  
 

          แนวคิดการบำบัดเสริมและการแพทย์ทางเลือก แนวคิดจิตประสาทภูมิคุ้มกันและการแพทย์ทางเลือก ทฤษฎีไคน์แมน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ การใช้สุคนธบำบัด การใช้พลังบำบัด การสะกดจิต การฝึกสมาธิ การนวดกดจุดฝ่ามือ การนวดกดจุดฝ่าเท้า การนวดเด็ก การนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ โยคะ การใช้ผลวิจัยในการบำบัดเสริม และการแพทย์ทางเลือก

     Concepts of complementary therapy and alternative medicine, psychoneuroimmunology and alternative medicine; Kleinman’s Explanatory Model; cultural diversity in health care, aromatherapy; energy healing and biofeedback; hypnotherapy; meditation; hand reflexology; foot reflexology; baby massage; Thai traditional massage for health promotion; yoga; research utilization in complementary therapy and alternative


 
รมพย ๕๖๔ การสอนในคลินิก ๓(๒-๔-๕)
RANS 564 Teaching in Clinical Setting  
 

          ทฤษฎีการเรียนการสอน แนวคิดและหลักการสอนทางคลินิก บทบาทครูคลินิก คุณธรรมของครูคลินิก หลักการกำหนดวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและการเขียนวัตถุประสงค์การสอนทางคลินิก รูปแบบและกลวิธีการสอนทางคลินิก การประเมินผลทางคลินิก หลักการและการฝึกสอนจุลภาค การเขียนแผนการสอน การฝึกปฏิบัติการสอนในคลินิก

     Teaching and learning theories; concepts and principles of clinical teaching; clinical teacher roles; ethics of clinical teacher; principles of educational and clinical learning objectives; models of clinical teaching and teaching strategies; clinical evaluation, principles of microteaching and microteaching practicum; clinical lesson plan development; clinical teaching practicum


 
รมพย ๕๔๒ แนวคิด และการพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ๓(๑-๘-๔)
RANS 542 Concept and Role Development of Advanced Practice Nurse  
 

          แนวคิดการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง บทบาทขององค์กรวิชาชีพพยาบาลกับการพัฒนาบทบาทการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ประวัติและวิวัฒนาการการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การขยายขอบเขตการปฏิบัติการพยาบาล การพัฒนาสมรรถนะในบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การใช้ผลงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์และความคุ้มทุน คุณภาพการบริการกับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จของการพัฒนาและการใช้ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การพัฒนานวัตกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสุขภาพระดับบุคคล กลุ่มประชากรและระบบการบริการ

     Conceptualization of advanced practice nursing; role of professional nurse organization and role development of advanced practice nurse(APN); historical perspective and evolution of advanced practice nursing; role expansion of APN; APN competencies development; implement research and evidence based, cost effectiveness, and health care quality related to advanced practice nursing; factors facilitating succession of APN’s role development and implementation ; an innovation development to improve quality of target individual, group, and health care system


 
รมพย ๖๘๑ การบริหารทางการพยาบาล ๓(๒-๔-๕)
RANS 681 Nursing Administration  
 

          ทฤษฎีการบริหาร กลยุทธ์การบริหาร กระบวนการบริหารและประเด็นจริยธรรม วิเคราะห์การบริหารองค์กร บทบาทผู้บริหาร วิเคราะห์สถานการณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพ

     Theory of administration; administrative strategy; administrative process and ethical issue; analysis of organizational administration; role of administrator; incident analysis; quality improvement project


 
รมพย ๖๘๘ เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล ๓(๒-๒-๕)
RANS 688 Technology and Management of Nursing Information  
 

          ความหมาย และความสำคัญของพยาบาลสารสนเทศ ภาษาการพยาบาล ระบบ จำแนกการพยาบาล หลักการและการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาความรู้ทางการพยาบาล การวิจัย การศึกษา และการบริการพยาบาล ประเด็นแนวโน้มเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพโดยรวมและการพยาบาล

     Definition and significance of nursing informatics; nursing language; nursing classification system; principle and application of information technology and computer in nursing knowledge development, research, education and nursing service development; issues and trend in technology related to health service system and nursing


รมพย ๖๘๘ เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล ๓(๒-๒-๕)
RANS 688 Technology and Management of Nursing Information  
 

          ความหมาย และความสำคัญของพยาบาลสารสนเทศ ภาษาการพยาบาล ระบบ จำแนกการพยาบาล หลักการและการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาความรู้ทางการพยาบาล การวิจัย การศึกษา และการบริการพยาบาล ประเด็นแนวโน้มเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพโดยรวมและการพยาบาล

     Definition and significance of nursing informatics; nursing language; nursing classification system; principle and application of information technology and computer in nursing knowledge development, research, education and nursing service development; issues and trend in technology related to health service system and nursing


 
รมพย ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒(๐-๓๖-๐)
RANS 698 Thesis  
 

          การกำหนดหัวข้อวิจัยทางการพยาบาล การดำเนินการวิจัย การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและการอภิปรายผล จริยธรรมการวิจัย และการนำผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ การนำเสนอรายงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานหรือเสนอในที่ประชุมวิชาการ จริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

     Identifying nursing research proposal, conducting research, data collection, interpreting and discussing, ethic of research, research writing, research presentation and publishing in standard journal of academic publication or presenting on the academic conference, ethics of academic presenting