You are here

หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร

หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พ.ศ. 2556
 
   สาขาที่เปิดสอน
- สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์
1. แขนงโรคเรื้อรัง
2. แขนงวิกฤติและเฉียบพลัน
3. แขนงโรคมะเร็ง
- สาขาการพยาบาลเด็ก
1. แขนงโรคเรื้อรัง
2. แขนงภาวะวิกฤต และเฉียบพลัน
 
   ปรัชญาของหลักสูตร
           การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้มีความรู้ความชำนาญขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ มีความจำเป็นต้องดำเนินการฝึกอบรมทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นปัญหาสำคัญของระบบสุขภาพของประเทศ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและมีพิการ ผู้ป่วยภาวะวิกฤตและเฉียบพลัน ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ประสบภาวะฉุกเฉิน การบาดเจ็บและสาธารณภัย ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ครอบคลุมการบำบัดรักษาแบบองค์รวม การฟื้นฟูสภาพ และการพัฒนาศักยภาพในการจัดการตนเองอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ในเวลาที่เหมาะสม จนเกิดผลลัพธ์ที่ดีของการบริการพยาบาล ตลอดจนของระบบสุขภาพ
 
   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
           พยาบาลที่จบหลักสูตรฝึกอบรมวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในแต่ละสาขา จะมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านพยาบาลศาสตร์ ความรู้ทางการแพทย์ การสาธารณสุข แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี และสามารถนำมาประยุกต์ในการออกแบบและปฏิบัติการดูแลโดยตรง (Direct care) ในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ
2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายและระบบสุขภาพ การเงินการคลังของระบบบริการสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการในสาขาที่เชี่ยวชาญ และสามารถนำมาประยุกต์ในการร่วมกำหนดนโยบาย พัฒนาและบริหารจัดการระบบบริการได้อย่างเหมาะสม
3. มีความสามารถเป็นผู้นำในองค์กรและระบบ สามารถใช้ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี ในการปรับปรุงคุณภาพการดูแล ริเริ่มโครงการต่างๆ จัดการกับความเสี่ยงและภาวะคุกคามต่อสุขภาพ และประเมินผลลัพธ์ของการบริการสุขภาพได้
4. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการพยาบาลที่ทันสมัยเพื่อการนำมาใช้ในระบบการดูแลผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการในสาขาที่เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสม
5. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับบุคลากร เจ้าหน้าที่สุขภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่วมดำเนินการเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การดูแล และยกระดับสุขภาวะของคนในชาติ
6. มีความสามารถในการสอน ชี้แนะ กำกับ เป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติและให้การปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ/ครอบครัว นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพตามความเหมาะสม
7. มีความสามารถเชิงวิชาการ คิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การวิจัยและสามารถนำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการตลอดจนสื่ออื่นๆ
8. มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวแทนผู้ใช้บริการเพื่อให้เกิดนโยบายทางสุขภาพที่มีความยุติธรรม ความเท่าเทียม สามารถชี้นำความถูกต้องและสื่อความคิดที่ดีงามด้านสุขภาพให้กับสังคม
9. เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้า สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเอง
 
   คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
1. เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทพยาบาลศาสตร์ตรงสาขาที่สมัคร
2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาล ชั้นหนึ่งและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่เป็นปัจจุบัน
3. มีหนังสือจากสถาบันต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม
4. มีคุณสมบัติอื่นตามที่วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทยกำหนด
 
   โครงสร้างหลักสูตร   ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ปี รวม 92 หน่วยกิต
ภาคทฤษฎี
โดยการบรรยาย นำเสนอทางวิชาการ สัมมนาวิชาการ วารสารสโมสร การประชุมวิชาการ ใช้ เวลารวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต หรือ ๒๗๐ ชั่วโมงประกอบด้วย
1. หมวดวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาการพยาบาลเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ภาคปฏิบัติ
ต้องมีระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละสาขา ไม่น้อยกว่า 3,000 ชั่วโมง (ฝึก 60 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต รวม 50 หน่วยกิต )
การวิจัย
เทียบได้ 24 หน่วยกิต
 
   วิชาของการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร
ภาคทฤษฎี  2 หมวดวิชา รวมกันไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาแกน   ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1. ภาวะผู้นำและการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระบบการดูแลสุขภาพที่มีความซับซ้อน 3(2-2-5)
2. การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 2(1-2-3)
3. ระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพระบบสารสนเทศในการดูแลสุขภาพ 2(1-2-3)
4. การวัดและจัดการผลลัพธ์ในระบบบริการสุขภาพ 2(2-0-4)
หมวดวิชาการพยาบาลเฉพาะสาขา   ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ภาคปฏิบัติ   ต้องปฏิบัติงานรวมไม่น้อยกว่า 3,000 ชั่วโมง (50 หน่วยกิต)
งานวิจัย   24 หน่วยกิต เป็นการทำการศึกษาวิจัยต้นฉบับอย่างน้อย ๑ ฉบับและเป็นการบูรณาการกับการปฏิบัติ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. มุ่งเน้นการปรับปรุงผลลัพธ์ของการบริการสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ/ครอบครัว/กลุ่มคน/ชุมชน ที่เลือกสรร ซึ่งอาจเป็นการวิจัยเชิงระบบ การวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติ การวิจัยทางคลินิกเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติหรือชี้นำการปฏิบัติโดยตรง และโครงการควรมีการเอื้ออำนวยให้ใช้ผลการวิจัย ซึ่งคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ และวิเคราะห์เชิงผลลัพธ์ได้
2. เป็นโครงการที่พัฒนามาตลอดระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกลุ่มผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ/ครอบครัว/ชุมชน ซึ่งริเริ่มความสนใจตั้งแต่การฝึกอบรมในปีที่ ๒ และพัฒนาต่อเนื่องในปีที่ ๓ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. หัวข้อโครงการวิจัยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรในสถาบันหลัก และผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของการวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษา
4. เป็นโครงการที่มีอาจารย์ในสถาบันหลักเป็นที่ปรึกษาหลัก และต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอย่างน้อย ๑ คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานในสถาบันหลัก หรือสถาบันร่วมผลิตหรือแหล่งฝึก
5. ผู้วิจัยต้องเขียนรายงานกระบวนการและผลลัพธ์อย่างเป็นระบบเพื่อเผยแพร่ ดังนี้
5.1 เผยแพร่โดยการนำเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติและ
5.2 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี Peer review หรือวารสารวิชาการที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง หรือวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center, TCI) หรือวารสารนานาชาติหรือมีหนังสือรับรองจากบรรณาธิการหากนิพนธ์ต้นฉบับนั้นกำลังอยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์
 
   รายละเอียดการฝึกอบรม

          ใช้เวลาในการฝึกอบรม 3 ปี แบ่งรายละเอียดการฝึกอบรมรายปี เป็นการฝึกอบรมภาคทฤษฎี 18 หน่วยกิต ภาคปฏิบัติ 50 หน่วยกิต (3,000 ชั่วโมง) และการวิจัย 24 หน่วยกิต จัดการฝึกอบรม ดังนี้

 
ปีที่ 1 : Advanced Practice Residency Training
ในระหว่างการฝึกอบรมปีที่ 1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. การเรียนการสอนในรายวิชาทฤษฎีและทำกิจกรรมตามที่กำหนดในรายวิชาต่าง ๆ
2. การฝึกปฏิบัติงานในคลินิก เน้นรับผิดชอบผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการโดยให้การพยาบาลโดยตรงเป็นรายบุคคล (direct care) และการพัฒนาทักษะการพยาบาลขั้นสูงที่จำเป็นในสาขา ตามเกณฑ์ปริมาณงานขั้นต่ำของแต่ละสาขา
3. การประชุมทางวิชาการในคลินิก (clinical conference) ร่วมกับทีมการพยาบาล อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์
4. การร่วมประชุมปรึกษากับทีมสหสาขาวิชาชีพ (interdisciplinary team conference) อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
5. นำเสนอการศึกษาผู้ป่วยรายกรณี (case study) อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
6. การนำ/ร่วมกิจกรรมวารสารสโมสร (journal club) อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
7. การนำเสนอบทความฟื้นฟูวิชาการ/ทบทวนวรรณกรรม 1 ฉบับ
8. การเข้าร่วมในกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาในถาบันที่ฝึกปฏิบัติ
9. การสอนและหรือดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล
10. การสอบวัดความรู้และทักษะประจำปีที่ 1
 
ปีที่ 2 : Advanced, Specialized Practice Residency Training
ในการฝึกอบรมปีที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. การฝึกปฏิบัติงานในคลินิก เน้นรับผิดชอบผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการโดยการพยาบาลรายกลุ่มที่เลือกสรร มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการพยาบาลขั้นสูงที่ลึกซึ้งกับกลุ่มผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการที่เลือกสรร การออกแบบนวัตกรรมหรือระบบการดูแลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาล
2. การประชุมทางวิชาการในคลินิก (clinical conference) ร่วมกับทีมการพยาบาล อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์
3. การร่วมการประชุมปรึกษากับทีมสหสาขาวิชาชีพ (interdisciplinary team conference) อย่างน้อย 2 ครั้ง/เดือน
4. การนำเสนอผู้ป่วยรายกรณี (case study) อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
5. การนำกิจกรรมวารสารสโมสร (journal club) อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
6. การนำเสนอบทความวิชาการ/ทบทวนวรรณกรรม 1 ฉบับ
7. การเข้าร่วมในกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาในถาบันที่ฝึกปฏิบัติ
8. การนำเสนอนวัตกรรม หรือวิธีการ หรือระบบการดูแลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของการบริการ อย่างน้อย 1 ครั้ง ที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงการวิจัยที่จะดำเนินการต่อในชั้นปีที่ 3 เพื่อสำเร็จหลักสูตร
9. การสอนและหรือดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรฯ ปีที่ 1
10. การสอบวัดความรู้และทักษะประจำปีที่ 2
 
ปีที่ 3 : Advanced, Integrated Practice and Research Fellowship
ในระหว่างการฝึกอบรมปีที่ 3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. การปฏิบัติงานในคลินิก โดยใช้ทักษะการพยาบาลขั้นสูงในการนำนวัตกรรมหรือวิธีการหรือระบบการดูแลกลุ่มผู้ใช้บริการ/ผู้ป่วยที่เลือกสรรไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ของการบริการ ด้วยกระบวนการวิจัยทางคลินิก และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
2. การประชุมปรึกษากับทีมสหสาขาวิชาชีพ (interdisciplinary team conference) อย่างน้อย 2 ครั้ง/เดือน
3. การนำเสนอผู้ป่วยรายกรณี (case study) อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
4. การนำ/ร่วมกิจกรรมวารสารสโมสร (journal club) อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
5. การเข้าร่วมในกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาในถาบันที่ฝึกปฏิบัติ
6. การทำโครงการวิจัยทางคลินิกเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการโดยใช้ผลการวิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ หรือ การศึกษาการนำนวัตกรรม/วิธีการ/ระบบการดูแลกลุ่มผู้ใช้บริการ/ผู้ป่วยที่เลือกสรรจำนวน 1 เรื่อง โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการดังนี้
6.1 การประชุมทีมผู้มีส่วนร่วมในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยในโครงการวิจัยอย่างน้อยอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือนเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ
6.2 การนำเสนอและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมและอาจารย์ 1 ครั้ง/เดือน
6.3 การเสนอผลการวิจัยในหน่วยงาน
6.4 นำเสนอผลการวิจัยด้วยวาจาในที่ประชุมทางวิชาการได้แก่การประชุมวิชาการของวิทยาลัยฯ หรือ การประชุมในระดับชาติหรือนานาชาติ
6.5 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี Peer review หรือวารสารวิชาการที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง หรือวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center, TCI) หรือวารสารนานาชาติหรือมีหนังสือรับรองจากบรรณาธิการหากนิพนธ์ต้นฉบับนั้นกำลังอยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์
7. การสอนและหรือดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรฯ ปีที่ 1 และ ปีที่ 2
8. การสอบประมวลความรู้และทักษะเพื่อรับวุฒิบัตรฯ
 
   การได้รับประกาศนียบัตร
ผู้ผ่านการฝึกอบรมในปีที่ 1 จะได้ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางคลินิกจากวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทยสภาการพยาบาล
ผู้ผ่านการฝึกอบรมในปีที่ 2 ในสาขาที่มีแขนงจะได้ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางคลินิกในแขนงที่เชี่ยวชาญต่อยอดจากวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทยสภาการพยาบาล
 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี
ประธานหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร และประธานหลักสูตรฯ สาขาการพยาบาลเด็ก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรบล กนกสุนทรรัตน์
ประธานหลักสูตรฯ สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์

 

 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-201-0611