You are here

คณะกรรมการประจำโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี
รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
(ประธานกรรมการ)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุกดา เดชประพนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุกดา เดชประพนธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีฝ่ายบริหาร
(กรรมการและเลขานุการ)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีฝ่ายการศึกษาพยาบาลศาสตร์
(กรรมการ)
 
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย
(กรรมการ)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
(กรรมการ)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(กรรมการ)
 
อาจารย์ ดร.กานต์ ฉลาดธัญญกิจ
อาจารย์ ดร.กานต์ ฉลาดธัญญกิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีฝ่ายคุณภาพ บริหารความเสี่ยง นโยบายและแผน
(กรรมการ)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี สันตติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี สันตติ
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
(กรรมการ)
 
อาจารย์ ดร.วรรณภา ประไพพานิช
อาจารย์ ดร.วรรณภา ประไพพานิช
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
(กรรมการ)
 
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง ธีระทองคำ
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง ธีระทองคำ
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
(กรรมการ)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(กรรมการ)
 
อาจารย์ชไมพร โนนศรีชัย
อาจารย์ชไมพร โนนศรีชัย
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
(กรรมการ)
 
อาจารย์จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว
อาจารย์จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
(กรรมการ)