รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล เครื่องมือ ปี พ.ศ. รหัสอ้างอิง
นิยา  สออารีย์ แบบประเมินบุคลิกภาพของไอน์แซงค์ 2532
นิยา  สออารีย์ แบบฟอร์มประเมินความรุนแรงของอาการเวียนศีรษะ 2532
สุรีย์  เทพศุภรังษิกุล แบบวัดความวิตกกังวลขณะปัจจุบัน 2532
สุจินตนา  พันธ์กล้า เครื่องมือวัดความเจ็บปวดบริเวณฝีเย็บ 2532
ฉวีวรรณ  หมอยา แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ำตาล 2532
สุกัญญา  ณรงค์วิทย์ แบบวัดความเชื่อด้านสุขภาพ 2532
สุกัญญา ณรงค์วิทย์ แบบวัดการปฏิบัติตนเพื่อการป้องกันรักษากามโรค 2532
วาสนา  ปุรณมณีวิวัฒน์ แบบสอบถามเกี่ยวกับแบบแผนชีวิต 2532
อุทัยวรรณ  พุทธรัตน์ เกณฑ์การให้คะแนนมโนทัศน์ของความตาย 2532
อุไรพร  พงศ์พัฒนาวุฒิ แบบสำรวจความต้องการของญาติของผู้ป่วยในภาวะวิกฤต 2532
สิระยา  สัมมาวาจ แบบวัดความเหนื่อยหน่าย 2532
พูลศรี  เหมือนคิด แบบวัดระดับความรู้สึกเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน 2532
จิราภา  หงษ์ตระกูล แบบสัมภาษณ์ความสามารถในการดูแลตนเอง 2532
จิราภา หงษ์ตระกูล แบบสอบถามแหล่งประโยชน์ส่วนตัว 2532
นิโลบล  กฤษนพันธ์ แบบบันทึกวิธีเผชิญปัญหา 2532
นิโลบล กฤษนพันธ์ แบบสอบถามภาวะอารมณ์ทุกข์โศก 2532
นิโลบล กฤษนพันธ์ แบบสอบถามภาวะไม่สุขสบาย 2532
รัชนี  นามจันทรา แบบประเมินความรู้สึกต่อตนเอง 2532
จอนผะจง  เพ็งจาค แบบวัดความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตนด้านสุขภาพ 2533
จอนผะจง เพ็งจาค แบบวัดความสามารถในการดูแลตนเอง 2533
อรวรรณ  จุลวงศ์ แบบประเมินการปรับตัวของผู้ป่วยทหารราชการสนามที่ถูกตัดอวัยวะแขนขา 2533
อรวรรณ จุลวงศ์ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการตอบสนองความเจ็บป่วย 2533
อรวรรณ จุลวงศ์ แบบประเมินความรู้สึกต่อตนเอง 2533
สนธยา  พิชัยกุล แบบวัดการรับรู้สวัสดิภาพ 2533
สนธยา พิชัยกุล แบบวัดความสามารถในการดูแลตนเอง 2533
พิกุล  ตันติธรรม แบบวัดความวิตกกังวล 2533
บุหงา  ภูชะคราม แบบวัดการเผชิญปัญหาของมารดา 2533
บุหงา ภูชะคราม แบบสอบถามความผาสุกของครอบครัว 2533
นงลักษณ์  นฤวัตร การประเมินการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 2533
นงลักษณ์  นฤวัตร แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนตัวและประวัติการเป็นโรคเบาหวาน 2533
วิภารัตน์  ยมดิษฐ์ แบบสังเกตพฤติกรรมความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารก 2533
วิภารัตน์  ยมดิษฐ์ แบบวัดความรู้สึกรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารก 2533
วิภารัตน์  ยมดิษฐ์ แบบวัดความสามารถในการดูแลตนเอง 2533
อมรา  ภิญโญ แบบสอบถามความรู้ของบิดาในการเลี้ยงดูบุตรวัย 1-3 ปี 2533
อมรา ภิญโญ เจตคติของบิดาต่อการเลี้ยงดูบุตรวัย 1-3 ปี 2533
อมรา ภิญโญ บทบาทของบิดาในการเลี้ยงดูบุตรวัย 1-3 ปี 2533
แสงอรุณ  สุขเกษม แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา (มะเร็ง) 2533
แสงอรุณ  สุขเกษม แบบบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ 2533
แสงอรุณ  สุขเกษม แบบสอบถามความต้องการการได้รับความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการรักษา 2533
แสงอรุณ สุขเกษม ดรรชนีคุณภาพชีวิต (Quality of life index) 2533
บุญจันทร์  วงศ์สุนพรัตน์ ดรรชนีคุณภาพชีวิต 2533
บุญจันทร์  วงศ์สุนพรัตน์ การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา (มะเร็ง) 2533
บุญจันทร์ วงศ์สุนพรัตน์ ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย 2533
ฑิพาพร  วงศ์หงษ์กุล แบบสอบถามความไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย 2533
อินทิมา  ศุภสินธุ์ แบบสอบถามความคาดหวังของผู้ป่วยต่อกิจกรรมการพยาบาล 2533
อินทิมา  ศุภสินธุ์ แบบสอบถามการรับรู้ของผู้ป่วยต่อกิจกรรมการพยาบาล 2533
สุรางค์  เปรืองเดช แบบวัดพฤติกรรมเผชิญความเครียด 2533
สุรางค์ เปรืองเดช แบบสอบถามความร่วมมือในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง 2533
ยุพิณ  ทองสวัสดิ์วงศ์ แบบการวางแผนการพยาบาล 2533
ยุพิณ ทองสวัสดิ์วงศ์ แบบวัดความพึงพอใจในชีวิต 2533
กาญจนา  บุญทับ แบบสอบถามความสามารถในการดูแลตนเอง 2533
กาญจนา บุญทับ แบบสอบถามพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคม 2533
สุทธิศรี  ตระกูลสิทธิโชค แบบวัดความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตนด้านสุขภาพ 2533
ขนิษฐา  นาคะ แบบวัดความวิตกกังวลขณะเผชิญ 2534
ขนิษฐา นาคะ แบบวัดความวิตกกังวลแฝง 2534
ขนิษฐา นาคะ ความต้องการข้อมูลก่อนผ่าตัด 2534
ขนิษฐา นาคะ แบบวัดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 2534
สุวิมล  พนาวัฒนกุล แบบวัดคุณภาพชีวิต 2534
สุวิมล  พนาวัฒนกุล แบบวัดความสามารถในการดูแลตนเอง 2534
สุวิมล พนาวัฒนกุล แบบวัดอัตมโนทัศน์ของผู้สูงอายุ 2534
ประสบสุข  อินทรักษา แบบวัดความวิตกกังวลขณะเผชิญ 2534
ประสบสุข อินทรักษา มาตราความพึงพอใจในชีวิต 2534
ประสบสุข อินทรักษา แบบสอบถามการปฏิบัติตนในเรื่องต่างๆ 2534
ประสบสุข อินทรักษา แบบสอบถามความรู้สึกหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง 2534
วรวรรณ  เหนือคลอง แบบประเมินความรู้สึกของผู้ป่วย 2534
วรวรรณ เหนือคลอง ดรรชนีคุณภาพชีวิต (Quality of life index) 2534
วรวรรณ เหนือคลอง แบบวัดความสามารถในการดูแลตนเองในผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา 2534
มัลลิกา  ตั้งเจริญ แบบสอบถามการรับรู้ 2534
มัลลิกา  ตั้งเจริญ แบบวัดความสามารถในการดูแลตนเอง 2534
อังศุมา  วิทยวีรศักดิ์ แบบวัดความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตนด้านสุขภาพ 2534
อังศุมา  วิทยวีรศักดิ์ แบบสอบถามการได้มีส่วนควบคุมตนเองเกี่ยวกับความเจ็บป่วย และการรักษา 2534
นิรนาท  วิทยโชคกิติคุณ แบบวัดภาวะสุขภาพ 2534
นิรนาท  วิทยโชคกิติคุณ แบบวัดความสามารถในการดูแลตนเอง 2534
นิตยา  ตากวิริยะนันท์ แบบประเมินความรู้สึกของผู้ป่วย 2534
นิตยา ตากวิริยะนันท์ ดรรชนีคุณภาพชีวิต (Quality of life index) 2534
นิตยา ตากวิริยะนันท์ แบบวัดคามสามารถในการดูแลตนเองในผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา 2534
นิตยา  ตากวิริยะนันท์ แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา (มะเร็ง) 2534
วรรณระวี  อัคนิจ แบบวัดความวิตกกังวลขณะเผชิญ 2534
วรรณระวี อัคนิจ แบบวัดความผาสุก 2534
วรรณระวี อัคนิจ แบบสอบถามการปฏิบัติตนในเรื่องต่างๆ 2534
วรรณระวี อัคนิจ แบบวัดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 2534
เกศรินทร์  ศรีสง่า แบบสอบถามการปฏิบัติการดูแลตนเอง 2534
ชวลี  โฆษิตทาภิวัชน์ แบบวัดภาวะสุขภาพ 2534
ชวลี โฆษิตทาภิวัชน์ แบบวัดความสามารถในการดูแลตนเอง 2534
สุภาวดี  ธนัพประภัศร์ แบบสอบถามความรู้เรื่องลูปัส 2534
สุภาวดี ธนัพประภัศร์ แบบสอบถามความสามารถในการปฏิบัติการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคลูปัส 2534
สุรีพร  มาลา แบบวัดความวิตกกังวล 2534
สุรีพร มาลา แบบสอบถามความสามารถในการควบคุมตนเอง 2534
สุรีพร มาลา แบบสอบถามความต้องการ การได้รับความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับความเจ็บป่วย การรักษา 2534
กันทิมา  เอกโพธิ์ แบบวัดความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็ก 2534
กันทิมา เอกโพธิ์ แบบวัดอัตมโนทัศน์ของผู้ป่วยเด็ก 2534
พรจันทร์  พงษ์พรหม แบบประเมินความเจ็บปวดแผลผ่าตัด 2534
พรจันทร์ พงษ์พรหม แบบวัดความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการพยาบาลที่ได้รับ 2534
พรจันทร์  พงษ์พรหม แบบประเมินความเจ็บปวดแผลผ่าตัด 2534
อัจฉรียา  ปทุมวัน แบบวัดความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพา 2534
อัจฉรียา ปทุมวัน แบบสอบถามแหล่งประโยชน์ส่วนตัว 2534
ภัทรภรณ์  ภัทรโยธิน แบบสอบถามภาวะอารมณ์ทุกข์โศก 2534
ภัทรภรณ์ ภัทรโยธิน แบบสอบถามการปรับตัวทางเพศ (ก่อนและหลังผ่าตัด) 2534
นิตยา  เย็นฉ่ำ แบบวัดความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับผลของการสูบบุหรี่ 2535
นิตยา เย็นฉ่ำ แบบวัดการปฏิบัติตนเพื่องดสูบบุหรี่ 2535
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] Next>>