Approved Research Proposal
 
สำหรับนักศึกษาในการขอทุนฯ
การขอทุนฯสำหรับนักศึกษาโครงการต้นกล้ารามาธิบดี
อาจารย์ที่เข้าร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นอาจารย์เข้าร่วมโครงการต้นกล้ารามาธิบดี
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ในโครงการต้นกล้ารามาธิบดี
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาแพทย์ผู้รับทุน
โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
การโอนย้าย
วิชาปฏิบัติวิจัย 1 (RAID422)
ผลงานวิจัยของภาควิชา/อาจารย์ที่ปรึกษา
ในโครงการต้นกล้ารามาธิบดี
 

กิจกรรม Resarch Camp (Online-I) วันที่ 15 กันยายน 2564 

 

กิจกรรม  DEAN’s PARTIEs & Science Fair 2021 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 4 สิงหาคม 2564  และ วันที่ 16 สิงหาคม 2564

 

ขอความร่วมมือในการประเมินโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563 

 

กิจกรรม Research Market ครั้งที่ 1 (Online) วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2564 

 

ภาพกิจกรรม Research Camp 2021 (On sightseeing) วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

 

ขอแสดงความยินดี นางสาวธนพร เจริญงามเสมอ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6  ในโอกาสได้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Resarch Camp 2020 ในวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. 

 

การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ (International Medical Student Research Conference, IMRC 2020 

  ลิงก์ที่น่าสนใจ
Elective

โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

ชั้น 3, 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Map : 0-2201-1734  Map  : 0-2201-1734

Map 081-8301753 / 093-7908794 / 097-2988775

Map : ratonkla@mahidol.ac.th  Facebook Map