เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2562
สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด จัดประชุมวิชาการ “The Paramount Concept in MFM 2019” โดยได้รับเกียรติจาก ศ...
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ หเองประชุม ชั้น 8 และ 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะ...
สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชา...
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้ารับการประเมินขั้นก้าวหน้า (Advance HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เมื่อวันศ...

ปัญหาปวดท้องประจำเดือนเป็นปัญหาของผู้หญิงหลายคน ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงที่มีประจำเดือน มีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันออกไป แต่ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ด้วยการออกกำลังกาย

 

การตัดสายสะดือหลังคลอด เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ โดยแต่ก่อนนั้นจะมีการตัดสายสะดือที่ค่อนข้างรวดเร็ว เพื่อทำคลอดรกที่รวดเร็วตามลำดับ ช่วยป้องกันการตกเลือดและลดปัจจัยการเสียชีวิตของแม่ แต่ปัจจุบันทางการแพทย์ได้ปรับเปลี่ยนการตัดสายสะดือให้ช้าลงกว่าเดิม เพื่อสุขภาพที่ดีของทารก จากการได้รับเลือดที่มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีหลายประการด้วยกัน

ปัจจุบันมีคนสนใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แฝดเป็นจำนวนมาก บางรายไม่มีพันธุกรรมที่ทำให้สามารถตั้งครรภ์แฝดตามธรรมชาติได้ ก็ยังต้องการที่จะพึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อตั้งครรภ์แฝด โดยขาดความรู้ถึงความเสี่ยงที่มีมากมายแตกต่างจากการตั้งครรภ์ทั่วไป

Video Channel  

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ObGyn.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com