ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ น.ต.หญิง แพทย์หญิงชื่นกมล ชรากร (ร.น.) อาจารย์ประจำสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช 
 
ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ประชุมเสวนาวิชาการ OBGYN Battling for the best bet in difficult circumstances
ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมการประชุมเสวนาวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ Webinar ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2563
 

ยาคุมกำเนิด เป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ หากกินอย่างถูกต้อง แต่ปัญหาที่พบคือการกินที่ไม่ถูกวิธี ทำให้การคุมกำเนิดเ...

 

มะเร็งปากมดลูก เป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่สามารถป้องกันและตรวจคัดกรองได้หลายวิธี ผู้หญิงทุกคนควรได้รับการตรวจคัดกรอง เพื่อป้...

 

โดย รศ. พญ.อรวี ฉินทกานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา...

ดูเนื้อหา Video Channel

ปฏิทินกิจกรรม

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ObGyn.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com