You are here

 
จัดโดยสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
 
เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ตามวิถีใหม่ (New Normal) ด้วยการรับชมวิดิทัศน์ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ...
 
โดย สาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม (FPMRS) เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 - 11.30 น.
 
โดย คุณมนต์ทิพย์ บุนนาค และครอบครัว และเพื่อนๆ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ผศ. นพ.อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ หัวหน้าภาค...
 
ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 
โดย ผศ. นพ.อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ...
 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อาคารหลัก ชั้น 4 โดยรักษามาตรการเว้นระยะห่างทางสัมคม
 
ประมวลภาพกิจกรรม OB-GYN Ramathibodi Hospital Hybrid Webinar เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาเวชศ...
 
แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อาคาร...
 
สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด จัดประชุมวิชาการ “The Paramount Concept in MFM 2019” โดยได้รับเกียรติจาก ศ...
 
เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ หเองประชุม ชั้น 8 และ 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะ...
 
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้ารับการประเมินขั้นก้าวหน้า (Advance HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เมื่อวันศ...

Pages

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ObGyn.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com