You are here

คณาจารย์ประจำภาควิชา

สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด
alt
รศ.นพ.พัญญู พันธ์บูรณะ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2166
 
alt
ผศ.นพ.ธวัช เจตน์สว่างศรี
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2166
 
alt
ผศ.นพ.อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2166
 
alt
อ.พญ.ชยดา ตั้งชีวินศิริกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2166
 
alt
ผศ.นพ.สมมาตร บำรุงพืช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2166
 
alt
อ.พญ.วิรดา หรรษาหิรัญวดี
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2166
 
alt
อ.พญ.วิรดา ดุลยพัชร์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2166
 
alt
อ.นพ.วีรภัทร สมชิต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2166
 
alt
อ.ดร.พญ.ปิยา แช่มสายทอง
E-mail :
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2166
 
สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช
alt
ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1451
 
alt
รศ.พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1451
 
alt
ผศ.นพ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1451
 
alt
รศ.นต.พญ.ชื่นกมล ชรากร(ร.น.)
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1451
 
alt
อ.พญ.สุวิชา จิตติถาวร
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1451
 
alt
อ.นพ.กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1451
 
alt
ผศ.พญ.นวมลล์ เล็กสกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1451
 
alt
อ.พญ.ลัคนา พร้อมวัฒนาพันธุ์
E-mail :
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1451
 
alt
อ.พญ.ชมพูนุท คงสวัสดิ์วรกุล
E-mail :
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1451
 
alt
อ.พญ.ศิกานต์ สถิตนิรามัย
E-mail :
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1451
 
สาขาวิชาอนามัยการเจริญพันธุ์
alt
ศ.นพ.ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2167
 
alt
ศ.นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2167
 
alt
ผศ.นพ.สมเกียรติ สีตวาริน
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2167
 
สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
alt
ศ.พญ.จิตติมา มโนนัย บาร์ทเล็ทท์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2167
 
alt
ผศ.พญ.รุจิรา วัฒนายิ่งเจริญชัย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2167
 
alt
ผศ.นพ.คมกฤช เอี่ยมจิรกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2167
 
alt
รศ.พญ.อรวี ฉินทกานันท์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2167
 
สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
alt
รศ.นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
alt
รศ.ดร.พญ.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
alt
รศ.พญ.ญาดา ติงธนาธิกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
alt
อ.ดร.พญ.ชุติมา โตพิพัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
alt
รศ.นพ.ฉัตรชัย ตรีธรรมพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
alt
ผศ.ดร.แอนนา วงษ์กุหลาบ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
alt
ผศ.นพ.ศรีเธียร เลิศวิกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
alt
รศ.พญ.ชลธิชา สถิระพจน์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
alt
รศ.พญ.มัธชุพร สุขประเสริฐ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
alt
ผศ.นพ.วรเดช หงษ์สาคร
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
alt
ผศ.พญ.อรวิน วัลลิภากร
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
alt
อ.พญ.ชนัญญา ตันติธรรม
E-mail :
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
alt
อ.พญ.สิริลักษณ์ ตันธนาวิภาส
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
alt
อ.พญ.ชุลีกร ศรีตนไชย
E-mail :
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
alt
อ.พญ.อาทิตยา สิงห์วงษา
E-mail :
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
 

*update 30/12/2563

 

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ObGyn.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com