โดย ผศ.นพ.สมิทธิ์  ศรีสนธิ์ ในวันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย ผศ.พญ.ศศิมา  ดุสิตเกษม ในวันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย รศ.พญ.กติกา นวพันธ์ ในวันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย รศ. พญ.นิศารัตน์ ยมาภัย ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-9.00 น.
 
สบทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสร้างห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ซึ่งรับมอบโดย ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธารา คณบดี และ...
 
โดย ศ. นพ.วรศักดิ์  โชติเลอศักดิ์ ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-9.00 น.  
 
โดย ผศ. พญ.อรพร  ดำรงวงศ์ศิริ ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-9.00 น.  
 
ที่ได้รับเลือกผู้รั้งตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย วาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวา...
 
สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประจำป...
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิรดา หรรษาหิรัญวดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิ...
 
ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ "ค่าของแผ่นดิน" ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำน...
 
โดย ผศ. พญ.อรวิน วัลลิภากร ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-9.00 น.  

Pages

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ObGyn.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com