You are here

รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 1,000 ชิ้น และชุด PPE จำนวน 170 ชุด

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ขอขอบพระคุณ คุณมนต์ทิพย์ บุนนาค และครอบครัว และเพื่อนๆ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
ที่มามอบหน้ากากอนามัยจำนวน 1,000 ชิ้น และชุด PPE จำนวน 170 ชุด ให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โดยมี ผศ. นพ.อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เป็นผู้รับมอบ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อาคารหลัก ชั้น 4

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ObGyn.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com