ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์
 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นรเทพ กุลโชติ
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นรเทพ กุลโชติ
 
ประกาศการรับสมัครการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการศึกษา 2565
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศการรับสมัครการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อย...
 
ร้อยใจด้วยรัก ทอถักด้วยผูกพัน : งานมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ 2564
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ขอเชิญงานมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ 2564
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2564
       วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 - รศ.นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดีร่วมกับ รศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วร...
 
วันคล้ายก่อตั้งภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ปี 2563
       วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 - ศ.คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา ร่วมกับ...
 
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ครั้งที่ 1 ของแพทย์ประจำบ้าน และคณาจารย์ ภาควิชาออร์โธปดิกส์ 
 
คู่มืออาหารกับโรคกระดูกและข้อที่พบบ่อย  
 
คลินิกสถาปัตย์บำบัดเปิดให้บริการทุกวันศุกร์
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ศัลยกรรมกระดูก ชั้น 2
 
การปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วย

การปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วย

 
คลินิกสถาปัตย์บำบัด ช่วยผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยใช้ชีวิตสะดวกปลอดภัย

คลินิกสถาปัตย์บำบัด ช่วยผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยใช้ชีวิตสะดวกปลอดภัย

  ลิงก์ที่น่าสนใจ
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  rama.mahidol.ac.th/ortho/th
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599