ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  (ดูทั้งหมด)
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  เปิดรัับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่  1 เม.ย. 61 เป็นต้นไป ส...
  ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของคณะฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ประจำปี 2559 
  กิจกรรมภาควิชา  (ดูทั้งหมด)
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ครั้งที่ 1 ของแพทย์ประจำบ้าน และคณาจารย์ ภาควิชาออร์โธปดิกส์ 
  กิจกรรมสำหรับประชาชน  (ดูทั้งหมด)
คู่มืออาหารกับโรคกระดูกและข้อที่พบบ่อย  
คลินิกสถาปัตย์บำบัดเปิดให้บริการทุกวันศุกร์
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ศัลยกรรมกระดูก ชั้น 2
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  Med.mahidol.ac.th/ortho
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599