ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เปิด Open House Resident ปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 7.00 น. ณ ภาค...
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศธร  ฉันท์พลากร ที่ได้รับตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี และเชิดชูเกียรติแก่ ผศ.นพ.ปพน สง่าสูงส่ง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561  ...
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงภัทรวัณย์  วรธนารัตน์  หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูศักดิ์  กิจคุณาเสถียร รองหัวหน้าภาควิชาฯ และ ศาตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิโรจน์  กวินวงศ์โกวิท แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ  ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ประกาศใช้ข้อตกลง SLA (Service Level Agreement) ของภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิวัฒน์  วจนะวิศิษฐ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ภ...
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  Med.mahidol.ac.th/ortho/th
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599