You are here

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและกำหนดสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีการศึกษา 2557

 

ด่วน!!!  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์
ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รายละเอียด 

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellow)

1. อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือ รายละเอียด

2. อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา รายละเอียด

3. อนุสาขาข้อสะโพกและข้อเข่า รายละเอียด

4. อนุสาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก  รายละเอียด

5. อนุสาขาออร์โธปิดิกส์ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง  รายละเอียด

6. อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ รายละเอียด

7. อนุสาขาเนื้องอกของกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน รายละเอียด

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่

http://www2.ra.mahidol.ac.th/mef

ขั้นตอนการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

1 กรอกข้อมูลของผู้สมัครในระบบ on-line และ upload เอกสารที่สำคัญประกอบการสมัครในระบบ online  (รูปภาพขอเป็น JPEG และเอกสารอื่นๆ ขอเป็น PDF) ได้แก่
  1.1 หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก (ถ้ามีต้นสังกัด)
       1.2 หลักฐานการชดใช้ทุนโดยการใช้เงิน
       1.3 รูปถ่ายปรับลดขนาด 15.26 x 10.18 cm. (พื้นหลังจะต้องเป็นสีขาวเท่านั้น)
       1.4 สำเนาปริญญาบัตร
       1.5 สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
       1.6 ใบแสดงผลการเรียน (Transcipt)
       1.7 ใบแจ้งผลคะแนนสอบ CU-TEP
       1.8 หนังสือแนะนำตัว (ใบ recommend จำนวน 3 ฉบับ)
       1.9 สำเนาบัตรประชาชน
       1.10 สำเนาทะเบียนบ้าน
       1.11 บทความบรรยายเหตุผลที่เลือกสมัคร
 หมายเหตุ  เอกสารตั้งแต่ 1.1 - 1.11 ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

2 การบรรจุ : หลังจากที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้วแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะต้องทำรายการต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากทราบผลแล้ว ดังนี้
      2.1 กรอกแบบฟอร์มรายละเอียดการจ้าง
      2.2 กรอกแบบฟอร์มทะเบียนประวัติบุคคล
      2.3 กรอกแบบฟอร์มทะเบียนประกันสังคม
      2.4 กรอกแบบฟอร์มทะเบียนรหัสบุคคล

      2.5 รายละเอียดเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

 หมายเหตุ 
 - ข้อ 2.1 - 2.3 สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ไม่มีต้นสังกัด
 - ข้อ 2.4 สำหรับแพทย์ประจำบ้านมีต้นสังกัด
 - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ที่อยู่ คุณเสารักษ์  ขันติอยู่ 270 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ รพ.รามาธิบดี ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทม 10400

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณเสาวรักษ์  ขันติอยู่ โทร.02-2012454

<< หน้าหลักหน่วยงาน Site map ::
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  Med.mahidol.ac.th/ortho/th
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599