คู่มือแนะนำขั้นตอนการเรียนรู้ ดูรายละเอียด
Orientation โดยหัวหน้าภาควิชาฯ  
Orientation อาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาแพทย์  
ตารางการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ปี 5  
       - ตารางสอน (update) ฝ่ายการศึกษา  
       - รายชื่อนศพ.ปี 5 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
       - ตารางการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (rotation) รายละเอียด
แบบประเมินผลการเรียนการสอน     
      - การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ดูรายละเอียด
      - Clinical Practice Guideline in Orthopaedics

ดูรายละเอียด

       - ตัวอย่างการบันทึกสมุดปฎิบัติงาน ดูรายละเอียด
ตัวอย่างการเขียนรายงาน (EBM) ได้ที่  
     http://www.shef.ac.uk/scharr/ir/userg.html  
      - ตัวอย่างการเขียนรายงาน pdf  
     ฟอร์มการเขียนรายงาน (EBM)  
     1.Interactive user's guide for diagnostic study here
     2.Interactive user's guide for differential diagnosis  here
     3.Interactive user's guide for harm study here
     4.Interactive user's guide for prognosis study here
     5.Interactive user's guide for therapy study here
     6.Interactive user's guide for practice guideline here
     7.Interactive user's guide for systematic reveiew study here

 

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  rama.mahidol.ac.th/ortho/th
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599