You are here

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาออร์โธปิดิกส์

 

         ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ โดยมีความมุ่งมั่นในการจัดการฝึกอบรมผลิตแพทย์ผู้ชำนาญการด้านออร์โธปิดิกส์ ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานเป็นทีมได้ดีทั้งภายในวิชาชีพ และสหวิชาชีพ โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการดูแลโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย ตรงต่อความต้องการของระบบบริการสุขภาพของชุมชนและประเทศ

หลักเกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านภาควิชาออร์โธปิดิกส์

หลักเกณฑ์การรับและการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม

 1. เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2552
 2. ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 1 ปี
 3. ปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามจำนวนปีที่แพทยสภากำหนดไว้ หรือได้รับทุนต้นสังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และทุนจากกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 4. มีความประพฤติดี

ระยะเวลาการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

 • กลางเดือนมีนาคม – กลางเดือนมิถุนายนของทุกปีการฝึกอบรม
 • Open house การฝึกอบรมปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 8.00 – 12.00 น. ห้องประชุมภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

การอุทธรณ์

 • ผู้สมัครแพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ สามารถอุทธรณ์ผลการคัดเลือก หลังประกาศผล ภายใน 7 วัน โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 • คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทำการประชุมเพื่อหาข้อมูลและตัดสิน
 • คำตัดสินของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด

การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเข้าศึกษาในปี 2564

ระยะเวลาการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

 • เปิดรับสมัครกลางเดือนมีนาคม – กลางเดือนมิถุนายน ของปี 2563

Open house

 • จัดในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 8.00 - 12.00 น.
 • ทำแบบทดสอบล่วงหน้า 17 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบ online
 • ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค covid-19 ยังไม่เรียบร้อย คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์โดยผ่านระบบ online ผ่านโปรแกรม Appication Zoom

***ประกาศผลการรับการฝึกอบรมจะดำเนินการติดต่อกับผู้สมัครทางโทรศัพท์โดยอาจารย์ที่เกี่ยวข้องจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์เท่านั้น***

สิ่งที่ใช้ประกอบในการพิจารณาให้คะแนนผู้สมัครก่อนการสัมภาษณ์

 • ประวัติการใช้ทุน
 • ใบแสดงผลการการเรียนเฉลี่ยและผลการเรียนรายวิชาแพทยศาสตรบัณฑิตในกลุ่มรายวิชา Orthopaedics
 • การมีต้นสังกัด
 • ใบ recommend
 • คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (เกณฑ์คะแนนสอบภาษาอังกฤษตามตารางนี้)
 • Portfolio ให้ส่งก่อนวันสอบสัมภาษณ์ 1 เดือน (ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563)

คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

 • หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
 • รองหัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
 • ประธานหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 • ตัวแทนคณาจารย์จาก 8 หน่วยอนุสาขา
 • หัวหน้าแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
 • หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน
 • อาจารย์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 1 คน
 • คณะกรรมการคณาจารย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

 • เข้า website https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน งานการศึกษาหลังปริญญา ติดต่อประสานงานและสอบถามข้อมูลที่คุณรุจิรา คุณวรงคฤทธิ์ โทร.02-201-0428 หรือ 02-201-1804
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ติดต่อประสานงานและสอบถามข้อมูลได้ที่คุณกชพร กิตติธนากร หรือ คุณเสาวลักษณ์ ต้องตา โทร.02-210-2454, อาจารย์นายแพทย์ชวรัฐ จรุงวิทยากร โทร.090-354-4915

หลักฐานประกอบและขั้นตอนการสมัครสมัครแพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  rama.mahidol.ac.th/ortho/th
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599