You are here

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

ด่วน!!!  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์
ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ 1 เม.ย.61 เป็นต้นไป open house สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่สมัครภายในวันที่่ 29 มิย. 61 เท่านั้น

ขั้นตอนการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

 1 กรอกข้อมูลของผู้สมัครในระบบ on-line และ upload เอกสารที่สำคัญประกอบการสมัครในระบบ online  (รูปภาพขอเป็น JPEG และเอกสารอื่นๆ ขอเป็น PDF) ได้แก่
  1.1 หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก (ถ้ามีต้นสังกัด)
       1.2 หลักฐานการชดใช้ทุนโดยการใช้เงิน
       1.3 รูปถ่ายปรับลดขนาด 15.26 x 10.18 cm. (พื้นหลังจะต้องเป็นสีขาวเท่านั้น)
       1.4 สำเนาปริญญาบัตร
       1.5 สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
       1.6 ใบแสดงผลการเรียน (Transcipt)
       1.7 ใบแจ้งผลคะแนนสอบ CU-TEP
       1.8 หนังสือแนะนำตัว (ใบ recommend จำนวน 3 ฉบับ)
       1.9 สำเนาบัตรประชาชน
       1.10 สำเนาทะเบียนบ้าน
       1.11 บทความบรรยายเหตุผลที่เลือกสมัคร
 หมายเหตุ  เอกสารตั้งแต่ 1.1 - 1.11 ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

2 การบรรจุ : หลังจากที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้วแพทย์ประจำบ้านจะต้องทำรายการต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากทราบผลแล้ว ดังนี้
      2.1 กรอกแบบฟอร์มรายละเอียดการจ้าง
      2.2 กรอกแบบฟอร์มทะเบียนประวัติบุคคล
      2.3 กรอกแบบฟอร์มทะเบียนประกันสังคม
      2.4 กรอกแบบฟอร์มทะเบียนรหัสบุคคล

      2.5 รายละเอียดเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

 หมายเหตุ 
 - ข้อ 2.1 - 2.3 สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ไม่มีต้นสังกัด
 - ข้อ 2.4 สำหรับแพทย์ประจำบ้านมีต้นสังกัด
 - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ที่อยู่ หน่วยการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ อาคาร 3 ชั้น 9  เลขที่ 270  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยการศึกษาหลังปริญญา คุณกชพร กิตติธนากร  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โทร.02-201-2454 

 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ด่วน!!! ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ 1ตุลาคม 61 -31 ธค. 61 รายละเอียด 

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่   https://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellow) ดังนี้

1. อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ รายละเอียด

2. อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา รายละเอียด

3. อนุสาขาข้อสะโพกและข้อเข่า รายละเอียด

4. อนุสาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก  รายละเอียด

5. อนุสาขาออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลัง  รายละเอียด

6. อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ รายละเอียด

7. อนุสาขาเนื้องอกของกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน รายละเอียด

8. อนุสาขากระดูกเท้า และข้อเท้า รายละเอียด

 

ขั้นตอนการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

1 กรอกข้อมูลของผู้สมัครในระบบ on-line และ upload เอกสารที่สำคัญประกอบการสมัครในระบบ online  (รูปภาพขอเป็น JPEG และเอกสารอื่นๆ ขอเป็น PDF) ได้แก่
       1.1 หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก (ถ้ามีต้นสังกัด)
       1.2 รูปถ่ายปรับลดขนาด 15.26 x 10.18 cm. (พื้นหลังจะต้องเป็นสีขาวเท่านั้น)
       1.3 สำเนาปริญญาบัตร
       1.4 สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
       1.5 ใบแสดงผลการเรียน (Transcipt)
       1.6 ใบแจ้งผลคะแนนสอบ CU-TEP
       1.7 หนังสือแนะนำตัว (ใบ recommend จำนวน 3 ฉบับ)
       1.8 สำเนาบัตรประชาชน
       1.9 สำเนาทะเบียนบ้าน
       1.10 บทความบรรยายเหตุผลที่เลือกสมัคร
 

2 การบรรจุ : หลังจากที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้วแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะต้องทำรายการต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากทราบผลแล้ว ดังนี้
      2.1 กรอกแบบฟอร์มรายละเอียดการจ้าง
      2.2 กรอกแบบฟอร์มทะเบียนประวัติบุคคล
      2.3 กรอกแบบฟอร์มทะเบียนประกันสังคม
      2.4 กรอกแบบฟอร์มทะเบียนรหัสบุคคล

      2.5 รายละเอียดเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

 หมายเหตุ 
 - ข้อ 2.1 - 2.3 สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ไม่มีต้นสังกัด
 - ข้อ 2.4 สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีต้นสังกัด
 - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ที่อยู่ หน่วยการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ อาคาร 3 ชั้น 9  เลขที่ 
270  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ถ.พระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยการศึกษาหลังปริญญา คุณอติพร  ศิวพิทักษ์พงศ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โทร.02-201-2454

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  Med.mahidol.ac.th/ortho
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599