You are here

ประกาศการรับสมัครการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศการรับสมัครการฝึกอบรม

แพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

         ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศการรับสมัครการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถศึกษาและลงทะเบียนสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ได้ตามลิ้งค์นี้
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  rama.mahidol.ac.th/ortho/th
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599