You are here

 

ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ.2563...

 

ตามที่มีสถานการณ์การระบาดอย่างเป็นวงกว้างของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น เพื่อความปลอดภัยของบุคลา...

 
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2564

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564

 

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564

 

การประชุมวิชาการพยาธิวิทยารามาธิบดี RAMA Pathology Conference 2019 : Disruptive technology in Pathology

...
 

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564

 

MSc and PhD program in Clinical Pathology (Internationa...

 

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่2 ประจำปีการฝึกอบรม 2561...

 

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.ชลภัทร สุขเกษม หัวหน้าห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์ และการแพทย์เฉพาะบุ...

 

ห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา ได้เปิดห้องปฏิบัติการใหม่ ณ ชั้น ๕ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศ...

 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง Neuropathology of HIV-1 Disease โดย นพ.วีรวุฒิ สุนทรนิยมกิจ

Pages

 
ภาควิชาพยาธิวิทยา  Patho.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1432 , 02-201-1436  E-mail : pathorama@hotmail.co.th