You are here

งานบริหารทั่วไปและธุรการ

ตำแหน่งสถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 4 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 เว้นวันหยุดราชการ

โทรศัพท์ : 02-201-1432, 02-201-1436

แฟ๊กซ์ : 02-354-7266

บุคลากรงานบริหารทั่วไป :

กานดา เกสโร
เลขาภาควิชาพยาธิวิทยา
และหัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ

 

วัชรากร เปรมปรี
หัวหน้าหน่วยสนับสนุนทั่วไป

ณรงศักดิ์ เสือป่า
หัวหน้าหน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก

เอื้องไพร เชาว์ไว
นักวิชาการพัสดุ (ผู้ชำนาญการ)

จันทนา ทับทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ชัยมงคล บินฮายีอาลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พรรณี กลิ่นทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พรินทร์ เกษมศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กาญจน์สโรบล มณีโชติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ณัชชารีย์ สามสีเนียมชูเดช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รพีพรรณ ป้องวิเชียร
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

ชุติภา แก้วนิล
นักวิชาการพัสดุ

ศิศณี ล้อไพฑูรย์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

ดนุภพ เลิศชัยประเสริฐ
นักวิชาการศึกษา
ณหทัย นัยรัตน์
นักวิชาการศึกษา
  ภูมี พูลนิล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วราภรณ์ ไตรตั้งวงศ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เศรษฐศักดิ์ ลี้จากภัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โสรยา แก้วเถา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ณัฐพร ชัยสายัณห์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ทิพวรรณ รักแจ้ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ปาฏิหาริย์ ศิริสัมพันธ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เตือนใจ ทับทอง
พนักงานธุรการ ระดับ 3

จงรัก อึ่งประพนธ์
พนักงานพัสดุ

วิไรพร รอดสา
พนักงานบริการ

นงลักษณ์ เชื่อมวงค์
พนักงานบริการ

 

 

 

 

 
ภาควิชาพยาธิวิทยา  Patho.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1432 , 02-201-1436  E-mail : pathorama@hotmail.co.th