You are here

ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา

ตำแหน่งสถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 3 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-201-1338, 02-201-1354, 02-201-1268

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
นอกเวลาราชการ : เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ให้บริการทดสอบ เฉพาะ Acetaminophen, Amikacin, Carbamazepine, Carboxyhemoglobin, Digoxin, Ethanol, Gentamicin, Methanol, Phenytoin, Phenobarbital, Urine Amphetamine, Valproic acid, Vancomycin

บุคลากรภายในหน่วย :

รศ.ดร.สรัญญา อุปรักขิตานนท์
หัวหน้าห้องปฏิบัติการพิษวิทยา

 

สมศรี  ธีระกำจาย
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ผู้ชำนาญการ)
วารินทร์  ลีลาคุณากร
ผู้ช่วยวิจัย
นันทิดา  น่วมจาด
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจตจำนงค์  เสือใจ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
วนิดา  ยิ้มแฉ่ง
นักเทคนิคการแพทย์
วนิดา  กาลจักร์
นักเทคนิคการแพทย์
เสาวณีย์  แตงดี
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ลัดดาวัลย์  ศรีวัฒนะ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
อานุช  เขียวพุ่มพวง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิภาวรรณ  เภากันต์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
วันทนา  นิ่มเจริญ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
วรรณทนีย์  ชะนะ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

ขอบเขตของงาน

1.1 ให้บริการทางคลินิกและบริการทางวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระดับยาในเลือด
1.2 ให้บริการทางคลินิก และบริการทางวิจัยเกี่ยวกับสารพิษชนิดต่าง ๆ  ยาเสพติด สารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์  นอกจากนี้ยังให้บริการการส่งตรวจทางอาชีวเวชศาสตร์
1.3 ให้บริการทางคลินิก และบริการทางการวิจัยในการตรวจโลหะหนักเป็นพิษ   เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีสุขภาพดีขึ้น
1.4 ให้บริการตรวจหาสารพิษเพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมซึ่งอาจหาในบุคคลที่มีชีวิต หรือจากศพ เช่น Blood Alcohol, Acid phosphatase & spermatozoa เป็นต้น
1.5 ให้บริการทางคลินิกนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. เฉพาะการทดสอบดังนี้
 

• Amikacin
• Phenytoin
• Phenobarbital
• Valproic acid
• Carbamazepine
• Digoxin
• Vancomycin
• Gentamicin
• Methotrexate
• Acetaminophen
• Urine Amphetamine
• Urine Cannabinoids

 

 
ภาควิชาพยาธิวิทยา  Patho.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1432 , 02-201-1436  E-mail : pathorama@hotmail.co.th