โรงพยาบาลรามาธิบดี
อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ศูนย์การแพทย์
สิริกิติ์
เป็นงานศูนย์การแพทย์ฯ ที่ทันสมัยที่สุดในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน และเป็นศูนย์กลางการกระจายและถ่ายทอดอบรมวิทยาการก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเซีย ตลอดจนเป็นศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข
ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์
ให้การบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่ม ให้การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สาขาต่างๆ สนับสนุนการวิจัยทางคลินิกและเป็นหน่วยจัดการและประสานงานการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของประชากรไทยทุกกลุ่มอายุ
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ
และการบริบาลผู้ป่วย
 
 
   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)
ผู้รับบริการที่ใช้สิทธิ ประกันสุขภาพ ประกันสังคม และระบบส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น โปรดทราบ

วันนี้่ท่านสามารถส่งหนังสือส่งตัวเพื่อรับรองสิทธิ์ล่วงหน้าได้ 3 ช่องทาง

กิจกรรมการบริการสุขภาพประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑๖ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

แจ้งย้ายหอผู้ป่วยพิเศษ 82 กลับไปพื้นที่เดิม (ฝั่งตรงข้ามพื้นที่ปัจจุบัน)

โดยจะเริ่มให้บริการที่พื้นที่เดิม ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560

ขอเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวนชวนทำดี ปีที่ ๒

วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑๒ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

น้อมดวงใจถวายองค์จักรีนฤบดินทร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๑๕ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี และโถงพระราชบิดา อาคาร ๑

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ : ป้องกันก่อนจะเกิดอันตราย"

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญร่วมเสวนาและไขทุกปัญหาของ "โรคมะเร็งเต้านม"

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 - 12.35 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ผู้รับบริการที่ใช้สิทธิ ประกันสุขภาพ ประกันสังคม และระบบส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น โปรดทราบ

วันนี้่ท่านสามารถส่งหนังสือส่งตัวเพื่อรับรองสิทธิ์ล่วงหน้าได้ 3 ช่องทาง

กิจกรรมการบริการสุขภาพประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑๖ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

แจ้งย้ายหอผู้ป่วยพิเศษ 82 กลับไปพื้นที่เดิม (ฝั่งตรงข้ามพื้นที่ปัจจุบัน)

โดยจะเริ่มให้บริการที่พื้นที่เดิม ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560

ขอเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวนชวนทำดี ปีที่ ๒

วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑๒ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

น้อมดวงใจถวายองค์จักรีนฤบดินทร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๑๕ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี และโถงพระราชบิดา อาคาร ๑

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ : ป้องกันก่อนจะเกิดอันตราย"

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญร่วมเสวนาและไขทุกปัญหาของ "โรคมะเร็งเต้านม"

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 - 12.35 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

มีอะไรที่ไหน  (ดูทั้งหมด)