Rama App
นัดหมาย จ่ายเงิน รับยา ง่ายครบ
จบใน App เดียว
มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1 "ควบคุม (โรค) สักนิด ชีวิตยืนยาว"

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 08.00-11.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์