You are here

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม สุขภาพสูงวัยปลอดภัยจากการหกล้ม

ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 - 14.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 1

ปิดปรับปรุงหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย

ระหว่างวันที่ 3 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี สำหรับผู้รับบริการสิทธิสวัสดิการข้าราชการ

กรมบัญชีกลางประกาศปรับอัตราเบิกจ่ายค่าอวัยวะเทียม อุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าบริการโลหิต และค่าตรวจทางพยาธิวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

แจ้งย้ายหอสังเกตอาการหญิงชั่วคราว  งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ไปยังหอผู้ป่วย SDIPD 85 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบุปผารามวรวิหาร

วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

รู้ห้องตรวจทันทีเมื่อ Check in Rama Appointment

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญชวนผู้สนใจบริจาคโลหิต

วันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2560 ณ ห้องรับบริจาคโลหิต อาคาร 1 ชั้น 2 และห้องรับบริจาคโลหิต อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

ประกาศย้ายหอผู้ป่วยพิเศษ 74

ไปใช้พื้นที่ หอผู้ป่วยพิเศษ 81 ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ การซ้อมอพยพหนีไฟ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

Pages