You are here

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

เชิญชวนสมาชิกชมรมเบาหวานประชุมประจำเดือน และเรียนรู้ "การดูแลเบาหวานด้วยยาและอินซูลิน"

จัดโดย "ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวาน รามาธิบดี" ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ติดต่อ คุณเกื้อกูล กาญจนลาภ 089-924-9946

มอร์ฟีนกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย จำเป็นต้องใช้จริงหรือ?
ขอเชิญญาติ ผู้ดูแล และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้าร่วมโครงการอบรมประชาชน ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3
รามาฯ บริการรถรับ-ส่งผู้ป่วย ฟรี!!

เส้นทางที่ 1) อาคาร 1 หน้าเสาธง – อาคาร CP Tower, เส้นทางที่ 2) อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ประกาศศูนย์รังสีวิทยา จะทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ห้องเรียนพ่อแม่: transition period จากปฐมวัยไปประถมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 12.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี อาคาร 1 ชั้น 2 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันความดันโลหิตสูงโลก

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ชั้น 1 อาคาร 1

วันพยาบาลสากล

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประชาชนในหัวข้อ การดูแลแบบประคับประคอง คืออะไร? ทำไมต้อง...

ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำปี ผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บริเวณห้องโถงหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ จัดการเบาหวานเพื่อนช่วยเพื่อน ประจำเดือนพฤษภาคม

ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเรื่อง ครรภ์คุณภาพและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พร้อมแรงสนับสนุนจากครอบครัว

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Pages