You are here

อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เวลาเข้าเยี่ยมหอผู้ป่วยอาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
รหัส ชื่อหอผู้ป่วย เวลาเข้าเยี่ยม
OEU ผู้ป่วยนอก - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
1OW หอสังเกตอาการหญิง 11.00 - 13.00 น. / 15.00 - 20.00 น.
2OW  หอสังเกตอาการชาย 11.00 - 13.00 น. / 15.00 - 20.00 น.
3OW หอสังเกตอาการเด็ก 11.00 - 13.00 น. / 15.00 - 20.00 น.
4IT วิกฤตศัลกรรมอุบัติเหตุ 11.00 - 13.00 น. / 15.00 - 20.00 น.