You are here

เรื่องเล่าจากรุ่นพี่

ความประทับใจในการเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี