You are here

ระเบียบการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ระเบียบการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

 

หลักการและเหตุผล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาพันธกิจด้านต่างๆของภาควิชาฯ ให้ลุล่วงและเจริญก้าวหน้าไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะทางด้านการบริการและการเรียนการสอน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น นอกจากนี้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดบางท่านยังมีโอกาสที่จะเป็นอาจารย์ของสถาบันการฝึกอบรมต่างๆ ภาควิชาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดให้มีการดำเนินการคัดเลือกให้ได้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่มีคุณภาพ ทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ และมนุษยสัมพันธ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กุมารแพทย์ ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา

วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการคัดเลือกให้ได้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • มีคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพแพทย์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการและความรู้ทั่วไป รวมถึงความรู้ทางด้านสารสนเทศ
 • มีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สนใจ ใฝ่รู้
 • มีลักษณะของความเป็นผู้นำ
 • มีน้ำใจและเสียสละเพื่อส่วนรวม

วิธีการเพื่อให้การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทางภาควิชาฯได้กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านดังนี้

 • คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประกอบไปด้วยตัวแทน อาจารย์ในคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด และอาจารย์ในสาขาวิชานั้นๆ โดยกำหนดให้ทำหน้าที่ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองและตัดสินคัดเลือก และนำเสนอภาควิชา ฯ ตามแนวทางต่อไปนี้
  • คณะอนุกรรมการสัมภาษณ์ มีประมาณ 5-10 คน โดยแพทย์ผู้สมัครจะต้องถูกสัมภาษณ์ 15-30 นาที
  • คณะอนุกรรมการประมวลคะแนนจากจากการสัมภาษณ์ และจดหมายแนะนำตัว
 • เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาออกเป็น 3 หมวดใหญ่ ดังนี้
  • ความรู้พื้นฐาน ความสามารถทางการศึกษา
  • พิจารณาคะแนนจากจดหมายแนะนำตัว
  • คะแนนสัมภาษณ์ แบ่งเป็นหมวดดังนี้

   1.  ความรู้และคุณสมบัติทั่วไป

   • 1.1 จุดมุ่งหมายและแรงจูงใจ (clarity of career interest and goals)
   • 1.2  บุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือ
   • 1.3  ปฏิภาณไหวพริบ (Problem solving skill)
   • 1.4  การใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง (Learning ability)

   2. ด้านจิตใจอารมณ์

   • 2.1 วุฒิภาวะทางอารมณ์  (maturity)
   • 2.2 ความเชื่อมั่นในตนเอง  (self confidence)
   • 2.3 ความอดทนต่อความเครียด  (stress tolerance)

   3. ด้านสังคม

   • 3.1 มนุษย์สัมพันธ์และการทำงานเป็น team work
   • 3.2 ทักษะการฟังและการพูด  (listening ability & verbal communication skills)

หมายเหตุ

 1. คณะกรรมการนำคะแนนทั้งหมดรวมกันและคัดเลือกคนที่ได้คะแนนสูงสุด ในกรณีคะแนนท่ากันให้คณะกรรมการตัดสินใจโดยเขียนเหตุผลในช่องเหตุผล
 2. คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัครอันจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการคัดเลือกผู้สมัคร (Conflict of interest)

สมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

     หากท่านสนใจจะสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชากุมารฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ท่านสามารถติดต่อได้ที่ ศ.พญ.นงนุช สิระชัยนันท์ ประธานโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หรือที่ คุณสุกานดา มีปัญญา และ คุณอมรรัตน์ แก้วโกมล เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-201-1498

รายละเอียดการสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 1. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
 5. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Transcript)
 6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 7. สำเนาปริญญาบัตร
 8. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 3 ฉบับ
 9. บทความบรรยายแสดงความคิดเห็นต่อวิชาชีพกุมารแพทย์ และ เหตุผลที่ท่านเลือกมาเรียนกุมารเวชศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 200 คำ
 10. หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม ในกรณีที่ต้นสังกัดประกาศผลพิจารณาทุนแล้ว)

เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562

เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 15 พฤษภาคม 2563

กรอกใบสมัครได้ที่ Link http://www.tmc.or.th/tcgme