You are here

สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

 

 

สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 (Division of Allergy and Immunology)

 

               สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานการศึกษาบริการและวิจัยด้านด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในเด็ก ทั้งระดับก่อนและหลังปริญญา และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้  ภูมิคุ้มกัน  ทำการพัฒนางานวิจัยเรื่องโรคภูมิแพ้ในเด็กทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเวชปฏิบัติ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย พัฒนางานบริการที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และ ภูมิคุ้มกัน ให้เป็นแบบอย่างที่เหมาะกับระบบบริการสาธารณสุขของไทย และเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและส่งเสริมการป้องกันโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

        1.  ศาสตราจารย์คลินิก นพ. สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์    หัวหน้าสาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

             วุฒิการศึกษา  พบ., ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

             อ.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

             Certificate in Pediatric Allergic & Clinical Immunology (USA)

             อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว      
   

        2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พญ. วิภารัตน์  มนุญากร    อาจารย์แพทย์

             วุฒิการศึกษา    พบ., ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

             ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

             Ph.D. Infection and Immunity (UK)

      1.  รองศาสตราจารย์ พญ. ชลีรัตน์  ดิเรกวัฒนชัย        
      2.  อาจารย์ นพ.วสุ  กำชัยเสถียร
      3.  ดร.พญ. พรพรรณ  มาตังคสมบัติ  ชูพงศ์

      1.  นางจีรพัฒน์  ศศิสกุลพร           นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
      2.  นางวัลลภา  โชติกเสถียร          พยาบาล
      3.  นางศศิวิมล  อัญชันบุตร           ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

ด้านงานบริการผู้ป่วย

      1.  ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาโรคหืดและโรคภูมิแพ้ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิดในเด็ก

      2.  เป็นแหล่งศึกษาและพัฒนางานวิจัยในเรื่องโรคหืดและโรคภูมิแพ้ในเด็ก โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิดในเด็ก

           ตลอดจนผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลและครอบครัวที่มีปัญหานั้นๆ รวมทั้งผลกระทบต่อสังคม

      3.  ถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสมแก่บุคลากรในระบบสาธารณสุขทุกระดับ  รวมทั้งนักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่ขององค์กรต่างๆ   

      4.  เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน และส่งเสริมการป้องกันโรคหืด โรคภูมิแพ้  โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิดในเด็ก

ตารางเวลาการออกตรวจ

       คลินิกในเวลาราชการ

       คลินิกโรคภูมิแพ้เด็ก  (อังคาร และศุกร์ / เช้า ที่ OPD เด็ก)

          -   บริการตรวจรักษาด้วยยาและการฉีดวัคซีนภูมิแพ้ ให้คำปรึกษาโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นเรื้อรัง และมีปัญหาซับซ้อนและมีปัญหาซับซ้อน 

          -   บริการการตรวจค้นเพื่อการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ เช่นการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (allergy skin testing) 

               การตรวจสมรรถภาพปอด (spirometry) การวัดความไว ของหลอดลมด้วยวิธีกระตุ้น ด้วยสาร methacholine หรือ การออกกำลังกาย   

               การวัดการอักเสบของทางเดินหายใจด้วยวิธีวิเคราะห์ exhaled nitric oxide,  การวัดการทำงานของโพรงจมูกด้วย rhinomanometry

               และการตรวจ nasal cytology

          คลินิกทดสอบแพ้ยา / แพ้อาหาร    (ตึกสิริกิติ์ ชั้น 6 ห้อง 608ในวันพฤหัสบดี เช้าและบ่าย เฉพาะนัดหมายล่วงหน้าจากคลินิกภูมิแพ้เด็ก)

          -  เพื่อวินิจฉัยภาวะแพ้ยา / แพ้อาหาร

          คลินิกโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ   (อังคาร เช้า)

         -  บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิด ด้วยวิธีการใช้ยาและการปลูกถ่ายไขกระดูก 

         -  บริการตรวจค้นเพื่อการวินิจฉัยโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาสาเหตุของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ เช่น การประเมินระบบภูมิคุ้มกันด้วยการตรวจ

            ทาง flow cytometry เกี่ยวกับจำนวน  B cell , T cell , ให้ IVIG

          คลินิกนอกเวลาราชการ

             วันจันทร์ /  เช้า             -     ดร.พญ. วิภารัตน์  มนุญากร  

             วันพุธ / เย็น                  -     ดร.พญ. วิภารัตน์  มนุญากร  

             วันพฤหัสบดี  /  เย็น       -     นพ.วสุ  กำชัยเสถียร  

             วันศุกร์ / เย็น                 -     รศ.พญ. ชลีรัตน์  ดิเรกวัฒนชัย

             วันเสาร์ / เช้า                -     รศ.นพ. สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์

             วันเสาร์ / บ่าย               -     ดร.พญ. วิภารัตน์  มนุญากร  

ด้านงานวิชาการ

การสอน

       สอนนักศึกษาหลักสูตรก่อนและหลังปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์

ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์  

การฝึกอบรม

        -  ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์

        -  ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชสาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

        -  ฝึกอบรมการศึกษาต่อเนื่องให้แก่แพทย์ผู้สนใจโรคหืด  โรคภูมิแพ้  โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

           การบริการวิชาการแก่ประชาชน หน่วยงานต่างๆ และสังคมเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโรคหืด โรคภูมิแพ้ 

           โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง  แต่งตำราเขียนบทความ เผยแพร่เอกสารวิชาการ และให้ความรู้ทางสื่อต่างๆ

           ให้แก่บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนเกี่ยวกับโรคหืด โรคภูมิแพ้ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

 ด้านงานวิจัย

โครงการวิจัยที่ดำเนินการอยู่

     1.  การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมกับการแพ้ยากันชัก และยากลุ่ม Beta lactam

     2.  การรักษาโรคหอบหืดและภูมิแพ้ ด้วยยาชนิดใหม่

     3.  กลไกการเกิดโรคหอบหืดและภูมิแพ้

     4.  ชนิดของยุงที่ทำให้เกิดอาการแพ้ยุงในเด็ก

     5.  ภาวะแพ้ยา และการวินิจฉัยเพื่อยืนยันแพ้ยา

     6.  การวินิจฉัยโรคหอบหืดด้วยเครื่องมือพิเศษ เช่น การวัดไนตริกออกไซด์

     7.  สาเหตุและการดำเนินโรคของภาวะแพ้แบบรุนแรง Anaphylaxis

     8.  ชนิดและการดำเนินโรคของภาวะแพ้อาหารในเด็ก

     9.  อุบัติการณ์การดำเนินโรคและผลการรักษาของโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติแต่กำเนิด

   10.  การฉีดวัคซีนไรฝุ่นรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

ผลงานที่ได้รับรางวัล

        Rama Safe Kit   เป็นชุดยาฉีด Adrenalin สำหรับผู้ป่วยที่แพ้อย่างรุนแรง ที่ต้องได้รับยา Adrenalin ทันที ข้างในชุดประกอบด้วย  

ยาพร้อมฉีด ซึ่งมีราคาถูกกว่ายาจากต่างประเทศ 10 เท่า

สำนักงาน(สถานที่ตั้ง)

           สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน  สำนักงานแพทย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 8

           โครงการศูนย์โรคภูมิแพ้ระบบหายใจเด็ก   อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิต์  ชั้น 6 ห้อง 608

           ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

           270  ถนนพระรามหก  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศัพท์

          สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน               โทร: 0-2201-1494

          โครงการศูนย์โรคภูมิแพ้ระบบหายใจเด็ก      โทร. 02-201-1759-60