You are here

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด-ปริกำเนิด

 

 

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด-ปริกำเนิด

Fellowship Training in Neonatal-Perinatal Medicine
 

 

                การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด-ปริกำเนิด เป็นหลักสูตร ซึ่งใช้เวลาฝึกอบรมเป็นเวลา 2 ปี ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ประสบการณ์การดูแลทารกแรกเกิดอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่ดูแลทารกกลุ่มเสี่ยงซึ่งอยู่ในครรภ์มารดาร่วมกับสูติแพทย์ และติดตามทารกกลุ่มนี้ในคลินิกทารกน้ำหนักน้อยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมยังได้ประสบการณ์การดูแลทารกสุขภาพดี ทารกป่วยในหออภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU) และหอผู้ป่วยบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด (newborn special care nursery) และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนทักษะด้านงานวิจัย รวมไปถึงการศึกษาดูงานหน่วยทารกแรกเกิดทั้งในและต่างประเทศ

      -  หลักสูตรการฝึกอบรม เปิดมานานกว่า 20 ปี และมีการปรับปรุงโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
      -  มีความสมดุลระหว่างงานบริการดูแลผู้ป่วยและวิชาการ
      -  มีวิทยาการการดูแลรักษาทารกที่ทันสมัยระดับสากล
      -  บรรยากาศการทำงานระหว่างผู้ร่วมงาน อาจารย์ และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเป็นไปในลักษณะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ใกล้ชิดเหมือนเป็นครอบครัว

           เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ ในสาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา หรือเป็นผู้ที่ได้ผ่านการอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านในสาขากุมารเวชศาสตร์ในสถาบันฝึกอบรมที่แพทยสภารับรองครบตามหลักสูตร

      1.  กรอกใบสมัคร online ทาง website: http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

      2.  ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาขั้นต้น ได้รับเชิญมาสัมภาษณ์กับอาจารย์หน่วยทารกแรกเกิด

           และคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดขอ'ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

      3.  คณะกรรมการฯ จะตัดสินรับผู้สมัครโดยใช้ผลสัมภาษณ์ประกอบกับข้อมูลเอกสารการสมัคร

            ผู้รับการอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด ซึ่งดูแลทารกป่วย และหออภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU) ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางคลินิกอย่างรอบด้าน โอกาสฝึกฝนทำหัตถการที่จำเป็นในทารกแรกเกิด รวมทั้งได้ประสบการณ์การดูแลทารก HIE โดยใช้ Head cooling นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมยังได้ฝึกประสบการณ์การดูแลทารกอย่างต่อเนื่องในคลินิกทารกแรกเกิด และคลินิกทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย (VLBW clinic) ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ อาทิ กุมารแพทย์โรคปอด, โรคระบบประสาท, ต่อมไร้ท่อ, โภชนวิทยา และทีมพัฒนาการเด็ก รวมถึงคลินิกนมแม่ (lactation clinic) และยังเปิดโอกาสให้ผู้รับการอบรมได้ศึกษาเพิ่มเติมในหน่วยทารกแรกเกิดของสถาบันในประเทศและต่างประเทศด้วย

การฝึกปฏิบัติงานรวมเวลา 24 เดือน

      •    แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 ปฏิบัติงาน
              -  หอผู้ป่วยบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด (special care nursery)  5 เดือน
              -  หออภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤต  5 เดือน
              -  วิชาเลือกอิสระ (elective)  2 เดือน
      •    แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 2 ปฏิบัติงาน
              -  หอผู้ป่วยบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด (special care nursery) 4 เดือน
              -  หออภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤต  4 เดือน
              -  วิชาเลือกอิสระ (elective) 4 เดือน
            รวมวิชาเลือกทั้งหมด 6 เดือน โดยในปีที่ 1 elective 2 เดือน ในสาขา Genetics, Child Development, Materno-fetal Medicine และ Cardiology ส่วนในปีที่ 2 elective 4 เดือนในหน่วยทารกแรกเกิดตามสถาบันต่างๆ หรืออาจเป็น visiting fellow ในต่างประเทศ

สวัสดีปีใหม่

สงกรานต์

 

รับรางวัล ประกวดผลงานวิจัย Resident - Fellow

ในงานประชุมวิชากุมารประจำปี

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบีด

นำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการประจำปี

ราชวิทยาวัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

 

สำเร็จการฝึกอบรม

งานเลี้ยงสังสรรค์ รับ - ส่ง Fellow

Elective ต่างประเทศ