You are here

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

 

 

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

Fellowship Training in Pediatric Endocrinology and Metabolism

        ขอต้อนรับเข้าสู่โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรม

เป็นระยะเวลา 2 ปี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านต่อมไร้ท่อ ได้เรียนรู้ครอบคลุมด้านต่างๆ

เกี่ยวกับโรคของต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสมทั้งปัญหาที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ อาทิเช่น ปัญหาการเจริญเติบโตของเด็กทั้งที่ปกติและผิดปกติ

รวมถึงปัญหาโรคทางต่อมไร้ท่อที่มีความซับซ้อนและพบได้น้อย การตรวจทดสอบทางฮอร์โมนต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มพูนประสบการณ์

ด้านการวิจัยทางคลินิกอย่างเข้มข้น และการศึกษาดูงานโรคต่อมไร้ท่อในผู้ใหญ่ซึ่งมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากการดูแลรักษาวัยรุ่นที่มีปัญหา

ทางด้านต่อมไร้ท่อ อาทิเช่น การดูงานที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ภาควิชารังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

และหน่วยเวชพันธุศาสตร์ เป็นต้น

 

เป้าหมายของโครงการฝึกอบรม

            เพื่อผลิตกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสมที่มี “คุณภาพสูง” การฝึกอบรมจะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโครงการฝึกอบรม

จะรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่มีศักยภาพสูงและมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ โครงการฯ จะรับจำนวนจำกัดตั้งแต่ 1-2 คน/ปี

            ทั้งนี้ขึ้นกับคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสำคัญ โครงการฝึกอบรมไม่เน้นปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรม และจำกัดจำนวนผู้ป่วยให้เหมาะสมกับ

การฝึกอบรมเพื่อไม่ให้มีภาระงานบริการมากเกินไป (service overload) หรือน้อยเกินไป โครงการฯ จะมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถ

ในการทำวิจัย และมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับสากล

           เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา หรือเป็นผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านใน

สาขากุมารเวชศาสตร์ในสถาบันฝึกอบรมที่แพทยสภารับรองครบตามหลักสูตร

         แจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม  

         โทรศัพท์หมายเลข 02-201-1394 หรือ

         สำนักงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โทรศัพท์หมายเลข 02-201-1498

                1.  ดาวน์โหลดใบสมัครจาก URL ต่อไปนี้

                      website:   http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

                2.  ส่งมาที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

                     270 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

                3.  เมื่อสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ได้รับเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว

                     เอกสารจะได้รับการตรวจสอบและพิจารณาเบื้องต้นโดยอาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

                4.  ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาขั้นต้น จะได้รับเชิญมารับการสัมภาษณ์กับอาจารย์ประจำสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม .

                     และตัวแทนอาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้านต่อยอดของภาควิชากุมารเวชศาสตร์

                5.  คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะตัดสินรับผู้สมัครโดยใช้ผลการสัมภาษณ์

                     ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากเอกสารการสมัคร

     ภาพรวม

            ผู้รับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางคลินิกอย่างมีส่วนร่วม (active participation) ในคลินิกโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสมทั่วไป

และคลินิกผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากโรคมะเร็งที่มีปัญหาทางด้านต่อมไร้ท่อ (endocrine late effects of cancer treatment clinic) การรับปรึกษาทั้งผู้ป่วยใน

และผู้ป่วยนอก อีกทั้งผู้รับการฝึกอบรมยังสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและเป็นกลุ่ม ในแต่ละช่วงของการหมุนเวียนปฏิบัติงานผู้รับการฝึกอบรม

จะได้ประสบการณ์เกี่ยวกับการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย การตรวจทดสอบและแปลผลทางฮอร์โมน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การรักษาและติดตามการดำเนินของโรคในระยะยาว การให้คำปรึกษาแนะนำและการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาอื่น นอกจากนั้น ผู้รับการฝึกอบรมจะ

ได้ฝึกเขียนงานวิจัยและส่งผลงานวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการมีพื้นฐานสำหรับการเรียนต่อต่างประเทศ

และการปฏิบัติงานเป็นอาจารย์แพทย์

      ผลงานที่เป็นความภูมิใจของสาขาวิชาฯ

           -  แพทย์ประจำบ้านต่อยอดทุกคนมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มี impact factor

           -  แพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้รับรางวัลผลงานวิจัยจากชมรมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นเกือบทุกปี

           -  แพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้รับทุนจากสมาคมวิชาชีพต่างประเทศ (travel grant) ไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมใหญ่ของต่อมไร้ท่อฯ

               ระดับนานาชาติ ติดต่อกันหลายปี