You are here

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต

 

 

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต

Fellowship Training in Pediatric Nephrology

 

     โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต ของหน่วยโรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้จัดตามหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต หลักสูตรการฝึกอบรมมีกำหนด 2 ปี โดยมุ่งหวังให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมเป็นกุมารแพทย์โรคไตที่มีความสามารถดังต่อไปนี้
1.    สามารถใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาของระบบทางเดินปัสสาวะและโรคไตอย่างเป็นองค์รวม  
2.    สามารถเป็นผู้นำ เป็นนักคิด  นักวิจัย  เป็นครูผู้ถ่ายทอดวิชา และเป็นนักบริหารจัดการ         ซึ่งสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้ลุล่วงได้ด้วยดี
3.    สามารถดำเนินการวิจัยทางการแพทย์ให้เสร็จสมบูรณ์  เสนอและเขียนรายงานการวิจัยได้ดี รู้จักวิเคราะห์ผลการวิจัยของตนเองและผู้อื่น
4.    สามารถวางแผนและร่วมอภิปรายปัญหาผู้ป่วยในห้องประชุม
5.    สามารถถ่ายทอดความรู้  ควบคุมดูแล แนะนำและประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรอื่นๆ ทางการแพทย์ที่ร่วมทำงานอยู่ด้วย

 

          เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภาหรือเป็นผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านในสาขากุมารเวชศาสตร์ในสถาบันฝึกอบรมที่แพทยสภารับรองครบตามหลักสูตรของแพทยสภา
 

แจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานหน่วยโรคไต โทรศัพท์หมายเลข 02-201-1497 หรือสำนักงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โทรศัพท์หมายเลข 02-201-1498
1.    ดาวน์โหลดใบสมัครจาก URL ดังต่อไปนี้  
http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

2.    ส่งมาที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
3.    เมื่อหน่วยโรคไตได้รับเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว เอกสารจะได้รับการตรวจสอบและพิจารณาเบื้องต้นโดยอาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
4.    ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาขั้นต้น จะได้รับเชิญมารับการสัมภาษณ์กับอาจารย์ประจำหน่วยและตัวแทนอาจารย์หน่วยอื่นๆ ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์
5.    คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะตัดสินรับผู้สมัครโดยใช้ผลการสัมภาษณ์ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากเอกสารการสมัคร

 


        หลักสูตรการฝึกอบรมมีกำหนด 2 ปี ฝึกปฏิบัติงานที่หน่วยโรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 เดือน หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน หน่วยพยาธิวิทยาไต ไม่น้อยกว่า 1 เดือน วิชาเลือก ไม่เกิน 3 เดือน
1.  การปฏิบัติงานทางคลินิก  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  หน่วยโรคไต ภาควิชาฯ จึงได้จัดให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไตผ่านการปฏิบัติงาน ทั้งในหอผู้ป่วยใน หน่วยผู้ป่วยนอกในการตรวจผู้ป่วยเด็กโรคไตและโรคทั่วไป
1.1  แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไตปีที่ 1
มีเวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่าปีละ 50 สัปดาห์
1.1.1  การปฏิบัติงานทางคลินิกที่หอผู้ป่วยใน ได้แก่
ก.  ดูแลผู้ป่วยในที่มีปัญหาของระบบทางเดินปัสสาวะและโรคไต ในหอผู้ป่วยทั่วไป หอผู้ป่วยติดเชื้อ (เด็ก 1) หอผู้ป่วย intermediate หอผู้ป่วยพิเศษ (เด็ก 3) หอผู้ป่วยเด็กโต (เด็ก 2) หอผู้ป่วยเด็กเล็ก (เด็ก 5) หอผู้ป่วยที่มารับยาเคมีบำบัด และผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกและปลูกถ่ายไต (เด็ก 7) หอทารกแรกเกิดทั่วไป (เด็ก 6) หอทารกแรกเกิด (เด็ก 4) หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (NICU) และหอผู้ป่วยวิกฤติ (PICU) โดยให้คำปรึกษาแก่แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1, 2 และ 3 โดยกำกับให้แพทย์ประจำบ้านมีบทบาทในการคิดและตัดสินใจด้วยตนเองก่อนให้คำแนะ นำเพื่อการเรียนรู้
ข.  ดูแลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการปลูกถ่ายไต ในหอผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกและปลูกถ่ายไต (เด็ก 7) และหอผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ ชั้น  อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์    
ค.  ทำหัตถการต่างๆ ที่เกี่ยวกับโรคไตโดยอยู่ภายใต้การกับกำดูแลของอาจารย์และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดรุ่นพี่
1.1.2  การปฏิบัติงานทางคลินิกที่หน่วยบริบาลผู้ป่วยนอก  ได้แก่  การออกตรวจให้บริการดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกโรคไต คลินิกโรคไตเรื้อรังและไตอักเสบลูปัส และผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจสุขภาพ การเจ็บป่วยทั่วไป รวมถึงรับปรึกษาปัญหาโรคไตของผู้ป่วยจากแพทย์ประจำบ้านที่หน่วยบริบาลผู้ ป่วยนอก (โอพีดี)
1.1.3  เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ต่อไปนี้โดยสม่ำเสมอ ได้แก่ 1) กิจกรรมเสริมความรู้ทั่วไปสำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ที่คณะฯ จัดให้   2) เข้าร่วมฟังการบรรยายและกิจกรรมเสริมความรู้ด้านการวิจัย  3) กิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่หน่วยโรคไตจัดไว้ตามแผนงาน ประชุมวิชาการโรคไต ประชุมปรึกษาผู้ป่วย การบรรยายพิเศษ ประชุมวารสารสโมสร (journal club)
1.1.4  ศึกษาพยาธิวิทยาไต 1 เดือน และวิชาเลือก 1 เดือน

1.2  แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไตปีที่ 2
มี เวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่าปีละ 50 สัปดาห์โดยมีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินปัสสาวะและโรคไต และมีหน้าที่เพิ่มเติมดังนี้
1.2.1    ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย หอผู้ป่วยวิกฤต และคลินิกที่หน่วยบริบาลผู้ป่วยนอก และเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยจัดให้
1.2.2  จัดการประชุมและอภิปรายปัญหาผู้ป่วยโรคไต
1.2.3    ทำหัตถการต่างๆ ที่เกี่ยวกับโรคไตได้ด้วยตนเอง
1.2.4    เป็นที่ปรึกษา ควบคุมดูแลแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไตปีที่ 1
1.2.5    เป็นผู้นำกลุ่มในการสั่งการรักษาหรือรับปรึกษาผู้ป่วยโรคไต
1.2.6    ปฏิบัติงานในแผนกอายุรศาสตร์โรคไต 1 เดือนและวิชาเลือก 2 เดือน

2.  การวิจัย  ทำวิจัยในด้านโรคไตเด็กที่มีความสนใจอย่างน้อย 1 เรื่อง และเสนอผลงานวิจัยให้อนุกรรมการวิจัยและคณาจารย์ของภาควิชาฯ และอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบพิจารณารับรองก่อนจบการฝึกอบรม เขียนผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบ manuscript พร้อมส่งไปขอตีพิมพ์ในวารสารที่เหมาะสม
3.  การอยู่เวร  หน่วยโรคไตจะมอบหมายให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไตแต่ละ ชั้นปีอยู่เวรไม่เกิน 12 วันทำการและไม่เกิน 6 วันหยุดราชการต่อเดือน โดยสามารถติดต่อได้ตลอดการอยู่เวรและสามารถมาดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้ โดยได้รับค่าตอบแทนตามเงื่อนไขที่คณะฯ กำหนด

การฝึกปฏิบัติงานรวมเวลา 24 เดือน

ตารางกิจกรรมของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดหน่วยโรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

วันจันทร์

    08.00 – 09.00 น.    Morning report
    09.30 – 11.00 น.    Ward round with staff@
    13.00 – 15.00 น.    Review chart/medical record ผู้ป่วย CKD/Lupus clinic ของสัปดาห์นั้น
        Interhospital conference*

วันอังคาร

    08.00 – 09.00 น.    Journal club (กุมาร)
        Guest lecture, Mortality conference
    09.30 – 11.00 น.    Academic sessions
        Introduction of Pediatric Nephrology**
        Journal club*** สัปดาห์ที่ 1
        Topic review*** / Educational review***  สัปดาห์ ที่ 4
    13.00 – 16.00 น.    Renal clinic

วันพุธ

    08.00 – 09.00 น.    Morning conference
    09.00 – 10.00 น.    Kidney biopsy
    10.00 – 12.00 น.    Renal grand round@
    13.00 – 16.00 น.    Research work/self study

วันพฤหัสบดี

    08.00 – 09.00 น.    Case based core topic/
        Thursday conference/
        Interesting case (กุมารฯ)
    09.30 – 11.00 น.    Ward round with staff@
    13.00 – 15.00 น.    CKD/Lupus clinic****
        Pediatric-adult nephrology conference*****

วันศุกร์

    08.00 – 09.00 น.    Morning report
    09.00 – 12.00 น.    OPD (general pediatrics)
    13.00 – 16.00 น.    Research work/self study/Renal pathology study

@ Ward round with staff  อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
* Interhospital pediatric nephrology conference ทุกวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน จัดหมุนเวียนในสถาบันฝึกอบรม ให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอด เตรียม case ไปร่วมทุกเดือน ยกเว้นเดือนที่ไป elective
**การบรรยายหัวข้อ “Introduction of Pediatric Nephrology” ทุกวันอังคาร ใน 3 เดือนแรกของการฝึกอบรม
*** Journal club สัปดาห์ที่ 1 และ educational review or topic review สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เริ่มในเดือนที่ 4 ของการฝึกอบรม
**** CKD/Lupus ทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 – 4 ของเดือน
***** Pediatric-adult nephrology conference พฤหัสบ่ายสัปดาห์ที่ 5 ของเดือน